Nawigacja

Projekt z EFS ”Małymi krokami do wielkich celów” przez rok w Czółnach Notatka do gazety Zalety małej szkoły Poseł Lech Sprawka w Czółnach Podsumowanie projektu Nowa podstrona

Małymi krokami do wielkich

Projekt z EFS ”Małymi krokami do wielkich celów” przez rok w Czółnach

Projekt z EFS ”Małymi krokami do wielkich celów” przez rok w Czółnach


Przez rok czyli od 1.IX .2008 roku do 31.X 2009 roku w trzech szkołach Gminy Niedrzwica Duża odbywać się będzie realizacja projektu „Małymi krokami do wielkich celów”. Wśród tych szkół jest Szkoła Podstawowa w Czółnach. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół w Czółnach, Mariance i Niedrzwicy Dużej oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez rozwój kluczowych kompetencji. W ramach projektu funkcjonować będzie 5 klubów zainteresowań. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Celami szczegółowymi zaś:

 - eliminowanie braków w elementarnej wiedzy oraz zmniejszenie liczby ocen dopuszczających i niedostatecznych u uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi,

- eliminacja barier o charakterze zdrowotnym dzięki zorganizowaniu zespołów sportowych oraz zajęć na basenie dla ucz. z wadami postawy,

 - rozwój kompetencji kluczowych z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych oraz z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej w ramach Klubów: Ze Sztuką na Ty i Od Regionu do Europy,

- rozwój kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz informatycznych dzięki funkcjonowaniu Klubów: Poszukiwaczy i Odkrywców oraz Medialnego. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie przygotować uczniów do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i lokalnym. Korzystając z wiedzy matematyczno-przyrodniczej dzieci nabędą umiejętności rozwiązywania problemów, poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań, formułowania pytań i właściwego wyciągania wniosków.

Udział w zajęciach zapewni uczniom:

-  podniesienie poziomu umiejętności
- zwiększenie zainteresowań uczniów
- redukcja dysfunkcji rozwojowych
- poprawa sprawności fizycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na korygowanie wad postawy
- rozwinięcie wyobraźni i aktywności twórczej- rozwój sfery emocjonalnej ukierunkowanej na akceptację samego siebie
- nabycie umiejętności interpersonalnych
- zwiększenie motywacji do nauki
- większe zaufanie we własne możliwości i podniesienie poziomu samooceny

 

Rekrutacja na poszczególne zajęcia prowadzona będzie według ustalonych reguł.

Udział w zajęciach jest dobrowolny. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z opracowanym programem i planem pracy oraz według harmonogramów zajęć opracowywanych na każdy miesiąc. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć.

 

Klub „Od regionu do Europy"

Mój region, moje korzenie"

Zajęcia „Mój region, moje korzenie" dla dziesięciu uczniów z kl. I-VI prowadzi pani Barbara Stachańska. Na tych zajęciach uczniowie poznają starodawne tradycje, dowiedzą się bardzo dużo o krzyżach i kapliczkach przydrożnych w Czółnach, na Tomaszówce i Wymysłówce. Pani Basia zabierze swoich uczniów do skansenu i na wiele wycieczek rowerowych.

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego dla 10 uczniów z klas I-III oraz 10 uczniów z klas IV-VI prowadzi p. Renata Krasula. Uczniowie będą utrwalać i pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz historii i kultury krajów anglojęzycznych, także wykorzystując komputery. Kilku najlepszych uczniów zdobędzie certyfikaty YLE, niektórzy "wezmą udział w konkursie Oxford. Powstaną też broszury o krajach anglojęzycznych.

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne dla 20 uczniów z klas l-III i dla 20 uczniów z klas IV-VI prowadzi pani Joanna Jasińska. Odbywają się one w każdy czwartek. Uczestnicy zajęć będą się uczyć tańców z Europy oraz regionalnych. W nowych strojach wystąpią na przeglądach zespołów tanecznych   w Lubartowie iodawie.

Klub poszukiwaczy i odkrywców

Przyroda i my"

Zajęcia Przyroda i my dla 14 uczniów prowadzi pani Anna Kokowicz. Ich uczestnicy będą poznawać przyrodę, a pani prowadząca podpowie  jak o mą dbać. Zostaną zakupione i przekazane do użytku lupy, mikroskop, stacja pogody i inne pomoce przyrodnicze. Przy szkole powstanie też skalniak a w klasie będzie prowadzona hodowla roślin doniczkowych.

Matematyka bez tajemnic"

Zajęcia „Matematyka bez tajemnic" z grupą 10 uczniów z kl. I-  III prowadzi pani Anna Nowak. Dzieci będą zdobywać nowe umiejętności i nauczą się rozwiązywać problemy matematyczne. Zrozumieją, że matematyki można nauczyć się przez zabawę.

„Matematyka bez tajemnic" dla 10 uczniów z klas IV-VI pro­wadzi pan Zygmunt Śpiewak. Uczniowie nauczą się matematycznego spojrzenia na świat i nie będą się bać zadań, które choć trudniejsze niż na lekcji, będą wymagały logicznego myślenia. Te zagadki będą nawiązywać do życia codziennego (np. zakupy, ważenie).

Zajęcia, szachowe

Zajęcia koła szachowego dla 6 uczniów z kl. II-V prowadzi pan Zygmunt Śpiewak. Na tych zajęciach uczniowie będą uczyć się grać w szachy na różnych poziomach zaawansowania. Będą przeprowadzane tur­nieje nawet dalsze etapy. Pan Zygmunt Śpiewak myśli ,że jeśli ktoś będzie dużo grał będzie grał coraz lepiej.

Klub wytrwałych

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla 3 uczniów z klas V -VI prowadzi pani Joanna Łukasik. Uczniowie na nich będą powtarzać wiadomości z lekcji i je utrwalać. Będą również wykonywać dużo ćwiczeń utrwalających poprawną pisownię.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, na które uczęszcza 5 uczniów prowadzi pan Zygmunt Śpiewak. Na tych zajęciach uczniowie powtarzają to, co było na lekcjach utrwalają swoją wiedzę.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe klasy I- III 10 uczniów prowadzi Krzysztof Antoń.  Na tych zajęciach nie będzie ocen i uczniowie nauczą się większej samodzielności. Dzięki nim dzieci osiągną większe umiejętności sporto­we, a najlepsi pojadą na zawody sportowe.

Zajęcia sportowe klasy IV-VI 10 uczniów prowadzi Krzysztof Antoń Na tych zajęciach będziemy ćwiczyć swoje umiejętności w tenisa stołowego i siatkówkę. Będzie również jedna wycieczka rowerowa. Dzięki nim będziemy potrafili aktywnie zorganizować sobie czas wolny.

Zajęcia na basenie

Opiekunami uczniów z klas I-VI na Zajęciach na basenie są pan Krzysztof Antoń i pani Monika Zięba. Na tych zajęciach uczymy się pływać. Umiejętność pływania przyda nam się wżyciu, a nawet może nam kiedyś uratować życie.

Klub medialny

Media i Informacje

Zajęcia Media i informacje dla 8 uczniów z klas IV-VI pro­wadzi pani Joanna Łukasik. Na nich uczniowie nauczą się obsługiwać urządzenia do zapisu dźwięku i obrazu oraz sprzęt skanujący i kopiujący. Zostaną wydane broszury informacyjne, kalendarze, dwa numery gazety.

Zajęcia informatyczne

Zajęcia informatyczne dla 10 uczniów z klasy I-I1I prowadzi pani Ewelina Pakuła. Na nich uczniowie będą ćwiczyć swoje umiejętności pracy na komputerach. Poznają tajniki Internetu.

Klub „Ze sztuką na ty"

„Zapomniane rękodzieło"

Na tych zajęciach uczniowie nauczą się haftować i wyszywać, wykonywać ozdoby tradycyjne, razem z opiekunką będą dekorować sale przed różnymi świętami. Uczestnicy zajęć planują również wykonać pająka ze słomy, którego wieszało się za czasów naszych dziadków i pra­dziadków pod sufitem w izbie. Wybierzemy się także na trzydniowe warsz­taty do Kazimierza Dolnego i Lublina. Zajęcia „Zapomniane rękodzieło" dla piętnastu uczniów z klas l- VI prowadzi pani Barbara Stachańska.

„I ty możesz być aktorem"

Zajęcia I ty możesz zostać aktorem dla 20 uczniów z klas I-VI prowadzi pani Anna Nowak. Uczestnicy kółka będą wyjeżdżać do teatrów, obserwować pracę aktorów oraz przygotowywać inscenizacje. Te zajęcia pomogą walczyć z tremą.

Wszystko co dobre szybko się kończy

Od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 nasza szkoła realizowała  projekt „Małymi krokami do wielkich celów”, w którym uczestniczyło 100% uczniów. Założenia projektu realizowane były w pięciu klubach: Klubie Wytrwałych, Od regionu do Europy, Medialnym, Poszukiwaczy i odkrywców oraz Ze sztuką na ty. W ramach tych klubów działało 19 zespołów, w większości z podziałem na klasy starsze i młodsze. Zajęcia prowadzone były  przez 8 trenerów -nauczycieli,  2 instruktorów pływania, 1 instruktora szachowego i instruktora tańca ludowego. Projekt realizowany był w sieci, czyli razem ze SP w Czółnach i SP w Mariance a łączna wartość projektu wyniosła  686 497,20 zł. Pozyskane z EFS środki wykorzystano w naszej szkole na zakup urządzenia xero, nagłośnienia, laptopa, drukarki, kamery, aparatu cyfrowego, magnetofonu, dyktafonu, sceny, wielu gier, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i materiałów na stroje ludowe oraz środków czystości. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali na basen, warsztaty i wycieczki, prowadzili hodowlę roślin wokół szkoły i w szkole.

Odpowiednia dokumentacja prowadzona była na bieżąco, a sprawozdania z działalności poszczególnych zespołów – były składane do Urzędu Marszałkowskiego. Nadzór nad realizacją Projektu sprawowała  Koordynator Projektu – Zofia Stec, a odpowiedzialne za przebieg projektu były w SP  w ND asystentki koordynatora - Iwona Pastuszak i Renata Szymańska, w SP w Czółnach – Alina Kłos .

Rezultaty oddziaływań:

-Objęto wsparciem 100% uczniów.

- uzyskali 5 kart pływackich

- Wydali albumy „Moja mała Ojczyzna’ - 60  sztuk

- kalendarze  promujące prace dzieci – 60 sztuk

- foldery promujące  projekt - 160  sztuk

- gazetki szkolne „Echo szkoły”-100 sztuk

- uczniowie klas IV-VI zdobyli Certyfikaty „Oxford  Edukacjonal –  10 sztuk, zaś uczniowie klas IV-VI 4 certyfikatów z j.angielskiego Young Learners English (w tym 2 bezbłędnie)
- 35 osób  wzięło udział w Przeglądach  Tańca Ludowego w Lubartowie i Włodawie

- udział w Przeglądzie Zespołów  ludowych- Włodawa 2009 oraz w Lubartowie  – Puchar Burmistrza Lubartowa.

- uczestnicy zespołu „Matematyka bez tajemnic” klas IV-VI zdobyli tytuły laureatów w testach „Matematyka Plus”

- uczestnicy zespołów języka angielskiego – przygotowali i wystawili 3 przedstawienia w języku angielskim dla społeczności lokalnej oraz wydali broszury  o krajach anglojęzycznych – 150 sztuk

- Zespół „I Ty możesz zostać aktorem” brał udział w Przeglądach teatralnych  i odnosił znaczne sukcesy, dawał przedstawienia dla przedszkolaków i społeczności lokalnej. Wyjeżdżali do Teatru Lalki i  Aktora,  Teatru Juliusza Osterwy oraz  Muzycznego, spotykali się z aktorami, wspólnie z nimi grali na scenie, pozbyli się tremy.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Czółnach
    Czółna 103
    24-220 Niedrzwica Duża
  • (081) 5175035
    kom. 665711035

Galeria zdjęć