Nawigacja

Dla rodzicow

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisana/y ...................................................................... oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie w niezbędnym dla szkoły zakresie danych osobowych mojego dziecka ................................................................ uczennicy/ucznia klasy ............. Szkoły Podstawowej w Czółnach. Dane wykorzystywane będą zgodnie
z Ustawą z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883).

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczenie danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Czółnach, w celu prezentacji akcji organizowanych w szkole przez uczniów oraz promocji szkoły (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz.883).

 

Proszę, aby moje dziecko ................................................................... uczęszczało/nie uczęszczało* na lekcje religii.

Na podstawie Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.07.2007 r. (Dz. U. 2007, nr 130 poz. 906 i 907) uczniowi, który uczęszczał na te zajęcia do średniej ocen wlicza się roczną ocenę uzyskaną z religii.

 

 

Czółna, dn. .............................          .............................................................

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Czółnach
    Czółna 103
    24-220 Niedrzwica Duża
  • (081) 5175035
    kom. 665711035

Galeria zdjęć