Nawigacja

Nadanie szkole imienia

PROCEDURA I PLAN NADANIA IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZÓŁNACH

 

Podstawy prawne nadania szkole imienia:

1) § 1 ust 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

2) Art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity).

 

 1. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Poprzez nadanie imienia szkoła: uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, promuje patrona, w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci
  i młodzieży), może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona oraz ogólnie uznawanych przez społeczność, wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.
 3. Zasady wyboru patrona: W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).  Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie imienia szkole”. Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych. Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację. Protokoły z realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Niedrzwicy Dużej

 


 

 

 

PLAN PRACY NAD NADANIEM IMIENIA

Etapy pracy

Działania

Terminy

Odpowiedzialni

Przygotowanie do rozpoczęcia procedury

 

Wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia.

Marzec 21016

Dyrektor

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem imienia.

do 11.04.2016

Dyrektor

Opracowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej planu pracy nad nadaniem szkole imienia.

do 11.04.2016

Dyrektor

Zespół zadaniowy

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą.

do

11.04.2016

Wychowawcy klas

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów .

do

12.04.2016

Edyta Bakoń

Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona.

Na bieżąco

Joanna Łukasik

Alina Kłos

Opracowanie scenariuszy zajęć i przeprowadzenie lekcji dla uczniów „W poszukiwaniu autorytetów, aby wyłonić patrona naszej szkoły.

do 22.04.2016

Wychowawcy

Wybór kandydata

Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej.

11.04.2016

Dyrektor

Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły.

25.04-29.04.2016

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej

Opracowanie listy rankingowej składającej się z trzech kandydatów.

04.05.2016

Komisja

Prezentacja kandydatów na patrona

Projekt edukacyjny „Patron mojej szkoły” (opracowanie sylwetki patrona, port folio, gazetki i wystawy, prezentacja zebranego materiału).

05.05.2016

-01.06.2016

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej

Wybór patrona

Wydawanie kart do głosowania

2-3.06.2016

Komisja Wyborcza

Ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona w godzinach od 800 - 1800.

06.06.2016

Komisja Wyborcza

Zatwierdzenie kandydata na patrona na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

07.06.2016

Dyrektor

Złożenie wniosku o nadanie imienia do Wójta Gminy Niedrzwica Duża.

09.06.2016

Dyrektor

Popularyzacja postaci patrona

Przygotowanie ulotki poświęconej sylwetce patrona.

10.06.2016

Anna Sulowska

Joanna Łukasik

Wystawa przybliżająca sylwetkę patrona.

10.06.2016

Andrzej Wyroślak

Monika Zięba

Podsumowanie konkursu na logo szkoły.

01.09.2016

Komisja szkolna

Zorganizowanie konkursów: plastycznego, muzycznego, literackiego, komputerowego związanego z patronem.

01.09.2016

-30.09.2016

Anna Nowak

Monika Wójtowicz

Sylwia Wójcik

Joanna Łukasik

Alina Kłos

Anna Sulowska

Ułożenie słów i melodii hymnu szkoły.

X 2016

Anna Nowak

Andrzej Wyroślak

Wychowawcy

Zorganizowanie wycieczki szkolnej śladami patrona.

10.2016

Krzysztof Antoń

Nawiązanie kontaktu z innymi szkołami noszącymi to samo imię.

IX- X 2016

Alina Kłos

Samorząd Uczniowski

Zakup do biblioteki szkolnej pozycji książkowych związanych
z patronem.

IX2016

Rada Rodziców

Anna Nowak

Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole połączonej ze 100- leciem szkoły

Zaprojektowanie i wykonanie sztandaru.

IX-X2016

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Opracowanie i wykonanie zaproszeń.

XI 2016

Alina Kłos

Sylwia Wójcik

Ustalenie listy gości.

XI 2016

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Zaproszenie gości.

Data uzależniona od wyboru patrona

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Opracowanie scenariusza uroczystości.

Przygotowanie części artystycznej.

Uroczysty wystrój szkoły

Uroczystość szkolna

Msza święta

Poświęcenie sztandaru

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Część artystyczna

Poczęstunek

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Czółnach
  Czółna 103
  24-220 Niedrzwica Duża
 • (081) 5175035
  kom. 665711035

Galeria zdjęć