Nawigacja

Statut Szkoły Regulamin świetlicy szkolnej Kwestionariusz dla rodziców Karta zgłoszeniowa na świetlice szkolną Procedury i instrukcje Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej KONCEPCJA ROZWOJU NA LATA 2013/2014- 2017/2018 ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE I ICH KONSEKWENCJE Kalendarz imprez Dni wolne Grafik konsultacji Plan wycieczek szkolnych Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Rady dla rodziców uczniów klas czwartych Terminarz spotkań z Rodzicami Szkolny zestaw podręczników Zestaw programów nauczania Rada Rodziców Program adaptacyjny Bezpieczna szkoła Wymagania programowe

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

 

Statut_Szkoly_Podstawowej_im._Orla_Bialego_w_Czolnach.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

 

 

Szkoły Podstawowej

 

 

w Czółnach

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 19 marca 2009 Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146 poz. 1416, z 2004 r. nr 66 poz. 606, z 2005 r. nr 10 poz. 75).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. nr 2 poz. 11 i 12).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.)
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.. (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz.232).
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej... (Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 114).
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych... (Dz. U. z 2005 r. nr 19, poz. 167).
 9. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003 r. nr 23, poz.193).
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 5, poz. 46).
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych... (Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1078).
 12. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. nr 23,poz. 192).
 13. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506).
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. nr 100, poz. 908).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. Nr 228, poz.1491)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 229).

 

 

I. NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 

 1. Szkoła Podstawowa w Czółnach jest szkołą publiczną.

 

 1. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótu SPCz.

 

 1. Szkoła używa pieczęci o treści:

Szkoła Podstawowa w Czółnach

24-220 Niedrzwica Duża

NIP 713-24-91-903, Regon 001250408

a także metalowej pieczęci dużej i małej.

 

 1. Szkoła nie posiada imienia. Szkole może nadać imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

 

 1. Na pieczęciach i stemplach szkoła używa pełnej nazwy.

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Czółnach jest Gmina Niedrzwica Duża.

 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kuratorium Oświaty           w Lublinie.

 

 1. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Księgowość Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, mająca swą siedzibę w budynku szkoły, ul. Lubelska 21 a.

 

 1. Nauka w szkole trwa 6 lat i obejmuje klasy od I do VI.

 

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

 

 1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1.  Językiem wykładowym jest język polski.

 

 1. Stopień organizacyjny szkoły określany jest corocznie projektem organizacyjnym.

 

 1. W skład Szkoły wchodzi Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny zwany dalej Klasą „0” i Klub Przedszkolaka.

 

 1. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin a w Punkcie Przedszkolnym 10 godzin.

 

 1. Terenem działania Szkoły są miejscowości: Czółna, Radawczyk od nr 1 do nr 20, Tomaszówka. Do Szkoły mogą uczęszczać dzieci z innych miejscowości.

 

 1. Siedzibą Szkoły jest budynek w Czółnach nr 103, tel. (081) 5175035 lub 665711035

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czółnach jest jednostką budżetową.

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 3

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych na jej podstawie, przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Uwzględnia program wychowawczy i program profilaktyki.

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie

wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny,

emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja

wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

 

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich

doświadczeniom uczniów;

 1. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 1. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego

w szkole podstawowej należą:

 1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie

wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

 1. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań

matematycznych;

 1. myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

 1. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno

w mowie, jak i w piśmie;

 1. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 2. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata,

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

 1. umiejętność pracy zespołowej.

 

Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

 

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia
w społecze
ństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 2 różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach
z ró
żnych przedmiotów.

 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych oraz pracownię ICIM. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia
i
świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

 

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane  
w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja s
ą zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i mo
żliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

 

W szkole obowiązują trzy podstawy programowe: Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana w klasie „0” i w Klubie Przedszkolaka; Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne: I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego oraz II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego realizowane są następujące przedmioty:

1) język polski;

2) język obcy nowożytny;

3) muzyka;

4) plastyka;

5) historia i społeczeństwo;

6) przyroda;

7) matematyka;

8) zajęcia komputerowe;

9) zajęcia techniczne;

10) wychowanie fizyczne;

11) wychowanie do życia w rodzinie;

12) etyka/religia;

i następujące ścieżki edukacyjne:

 1. edukacja czytelnicza i medialna,
 2. edukacja ekologiczna,
 3. edukacja prozdrowotna,
 4. wychowanie do życia w rodzinie,
 5. wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe,
 6. wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

 

W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 3. mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych,
 4. godzili umiejętnie dążenia do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolnością własną          z wolnością innych,
 5. dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych,
 6. uczyli się szacunku dla dobra własnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie,
 7. przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;
 8. potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 9. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
 10. umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

Szkoła umożliwia poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych.

 

 

§ 4

 

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

 1. Każdy uczeń korzysta z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, której udzielają mu: wychowawca klasy, nauczyciele uczący, dyrektor szkoły i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełżycach.
   
 2. Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły.

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z rozkładem zajęć.

 

 1. Opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych,  przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu sprawują nauczyciele wg ustalonego harmonogramu dyżurów. W przypadku nieobecności nauczyciela pełniącego dyżur jego obowiązki przejmuje nauczyciel pełniący zastępstwo.

 

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać w Szkole, a w szczególności uczniowie klas 0-III.

 

       Do zadań świetlicy należy:

a) opieka nad uczniami,

b) rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności uczniów,

c) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

d) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

e) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie

kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

f) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zdrowie,

g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci,

h) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

 

Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

a) grafik dyżurów nauczycieli,

b) zeszyt zajęć świetlicowych z podpisami uczniów,

c) ramowy rozkład zajęć,

d) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 

Zajęcia w świetlicy prowadzą nauczyciele.

 

Do zadań nauczyciela- opiekuna świetlicy należy:

a) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość

zagrożenia życia i zdrowia dziecka,

b) dbanie o estetyczny wygląd sali,

c) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości,

d) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami,

e) prowadzenie dokumentacji bieżącej.

 

Czas pracy świetlicy określa harmonogram ustalony przez Dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

 1. Opieka lekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły i w trakcie wycieczek jedno i kilkudniowych, wyjazdowych organizowanych przez szkołę pełnią nauczyciele – wychowawcy (kierownicy wycieczki), inni nauczyciele.

 

 1. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych poza terenem województwa mogą brać uczniowie klas I-III po uzyskaniu pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów zezwalających na uczestnictwo w wycieczce.

 

 1. Podczas zawodów sportowych na terenie szkoły i poza nią za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 1. W czasie dyskotek szkolnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez nauczyciela wychowawcę, dyrektora w celu wypełnienia innych zadań na terenie szkoły.

 

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych i opuścić teren szkoły przed ich zakończeniem jedynie na osobistą, telefoniczną lub pisemną prośbę rodziców, prawnych opiekunów.

 

 1. W sytuacjach wyjątkowych zagrażających bezpieczeństwu uczniów podejmuje się postępowanie zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

 

 1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów tylko podczas trwania:
 1. zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przerw wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć,
 2. zajęć pozalekcyjnych i wycieczek,
 3. imprez i uroczystości organizowanych przez inne podmioty w przypadku udziału   w nich reprezentantów szkoły,

 

 1.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dojście i dowóz uczniów do szkoły na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pozalekcyjne, imprezy i uroczystości szkolne                      i pozaszkolne. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, gdy jest organizatorem i opiekunem zajęć odbywających się poza szkołą.

 

 1.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wcześniejszego niż wynika to z planu zajęć przyjścia ucznia do szkoły. Te same ustalenia dotyczą przebywania ucznia na terenie szkoły po skończonych zajęciach lub w czasie ewentualnej ucieczki z zajęć, o której niezwłocznie należy zawiadomić rodziców, prawnych opiekunów.

 

 1.  Podczas zajęć i imprez wymienionych w punkcie 3 uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli, którzy zobowiązani są do:
 1. przestrzegania przepisów dotyczących BHP w placówkach oświatowych,
 2. niepozostawiania bez opieki uczniów podczas zajęć w pomieszczeniach szkolnych,
 3. pełnienia dyżurów na przerwach pomiędzy zajęciami według harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

 

 1.  Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie.
 2. Uczniom których rodziny mają niskie dochody miesięczne na członka rodziny udziela się stypendium socjalne w zakup odzieży szkolnej i materiałów szkolnych. O wysokości świadczenia decyduję organ prowadzący szkołę.

 

§ 5

 

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy. Zespoły te, w celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły, tworzą:
 1.  zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 2.  zespół nauczycieli uczących w klasie IV, V, VI.

 

 1. Pracą zespołów, o których mowa w pkt. 1 kieruje przewodniczący (lider), odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego planu pracy uwzględniającego plany zespołów oddziałowych. Lider powoływany jest przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

 

 1. Częstotliwość posiedzeń zespołów uzależniona jest od potrzeb szkoły.

 

 1. Przewodniczący zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi na posiedzeniach oraz proponowanymi ustaleniami i rozwiązaniami.

 

 1. Zadania zespołu:
 1. wspólne wybieranie programów i podręczników,
 2. opracowanie i ewaluacja systemu oceniania, programów nauczania i programu wychowawczego,
 3. korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji badania osiągnięć uczniów,
 4. organizowanie współpracy nauczycieli i wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla początkujących nauczycieli,
 5. wspólne opiniowanie autorskich, innowacyjnych programów nauczania,
 6. uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową,
 7. porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych działań dla optymalnego rozwoju uczniów.

 

 1. Zespół ma także prawo do:
 1. wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w trzyletnim cyklu kształcenia,
 2. wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy w sprawie ustalenia oceny zachowania uczniów,
 3. wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

 

 1. Dyrektor szkoły, w celu realizacji określonych zadań, może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

§ 6

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

Z UWZGLĘDNIEM ICH POTRZEB ROZWOJOWYCH

 

Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie klas integracyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

§ 7

 

W miarę posiadanych środków uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym organizuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zapotrzebowaniem. Możliwe jest organizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.

 

§ 8

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie Szkoła zapewnia:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 2. zajęcia logopedyczne na terenie szkoły prowadzone przez specjalistę
 3. możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
 4. pomoc indywidualną nauczyciela;
 5. pomoc koleżeńską (szczególnie dotyczy uczniów kl. IV – VI);
 6. bezpłatne dożywianie (lub częściowo płatne) w szkole w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (uczniowie korzystający z posiłków są zobowiązani do uiszczenia co miesiąc opłaty stałej w ustalonej wysokości);
 7. pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz nauczycieli.

 

2. W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły organizuje ona uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach, Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

§ 9

 

WSPÓŁPRACA

 

 1. Szkoła w swojej działalności współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełżycach oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla uczniów   i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz funkcjonariuszami Policji itp.

 

3. W szkole organizowane jest dożywianie, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego oraz Klubu Przedszkolaka. Dzieci z rodzin najuboższych uczęszczające do szkoły mogą korzystać z dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej. Opłaty za posiłki w ustalonym terminie wnoszą rodzice. Wszyscy pracownicy szkoły mogą korzystać z posiłków za pełną odpłatnością.

 

§ 10

 

Zasady współpracy Szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach:

 

 1. Wychowawca klasy po uzyskaniu zgody rodzica (prawnego opiekuna) pisze opinię o uczniu i kieruje go do Poradni.

 

 1. Poradnia wyznacza termin badania pedagogiczno-psychologicznego.

 

 1. Obowiązkiem rodzica jest zgłoszenie się z dzieckiem na badania.

 

 1. Wskazania poradni są wykorzystywane przez nauczycieli w pracy z uczniem.

 

 1. Szkoła organizuje spotkania pracowników PPP z rodzicami w celu wspierania ich w pracy wychowawczej.

 

 1. Szkoła organizuje spotkania pracowników PPP (pedagog, psycholog) z uczniem w celu realizacji zadań profilaktycznych.

 

 1. Poradnia wspiera szkołę w realizacji specjalistycznych prelekcji dla nauczycieli i rodziców dotyczących problemów uczniowskich.

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 

1.                  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych uczniów oraz rozpoznawaniu
 i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

1)      szczególnych uzdolnień;

2)      niepełnosprawności;

3)      choroby przewlekłej;

4)      niedostosowania społecznego;

5)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

6)      specyficznych trudności w uczeniu się;

7)      zaburzeń komunikacji językowej;

8)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)      niepowodzeń edukacyjnych;

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego   rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym  kształceniem za granicą;

12)  innych potrzeb dziecka.

2.                  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi,  we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów;

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i rodziny

3.                  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela.

4.                  Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

5.                  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana i udzielana
w formie:

Þ                uczniom

              klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);

              zajęć rozwijających uzdolnienia;

              zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

              zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

              porad i konsultacji.

Þ                rodzicom uczniów i nauczycielom

              porad i konsultacji;

              warsztatów i szkoleń.

6.                  Rodzaje zajęć

1.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

2.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

3.      Zajęcia specjalistyczne:

      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

      zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

      zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

4.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

5.      Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.

6.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych  w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

7.                  Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole działania pedagogiczne mające na celu:

1.      rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz uczniów.

2.      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w:

a)      przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b)      klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i testy pedagogiczne,  a także stosują inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

8.                  Planowanie i koordynowanie udzielanej  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Planowanie i koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół.  Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

9.                  Organizacja pracy Zespołu

      Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły dla ucznia posiadającego:

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

     opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

       (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii),

     wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji).

10.              Udział w posiedzenie Zespołu mogą brać:

1.      Rodzice ucznia w części dotyczącej ich dziecka;

     o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach rodziców ucznia zawiadamia dyrektor,

2.      Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;

3.      Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści, np. pracownicy socjalni – na wniosek rodzica ucznia.

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

11.              Zadania Zespołu:

1.      ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne;

2.      określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

Þ    W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu;

3.      podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

4.      określanie działań wspierających wobec rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,;

5.      opracowanie planu działań wspierających

6.      dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;

7.      określanie zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem;

8.      ocenianie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

9.      zakładanie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

12.              Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:

     ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,   w tym poradni specjalistycznej;

     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

Þ    (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny).

13.              Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera:

a)      cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b)      działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      metody pracy z uczniem,

d)     działania wspierające wobec rodziców ucznia,

e)      zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

14.                Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia zakłada się dla:

ucznia posiadającego:

     opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

     dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia nie zakłada się:

 uczniowi posiadającemu:

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

     opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

15.              Kształcenie specjalne organizuje się:

      dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

1)     niesłyszących;

2)   słabo słyszących;

3)   niewidomych;

4)   słabo widzących;

5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

7)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

8)   z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera;

9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

      dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

      z chorobami przewlekłymi,

      z zaburzeniami psychicznymi,

      z zaburzeniami zachowania,

      zagrożone uzależnieniem,

           

15.              Dyrektor ustala zajęcia, które, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzą lub w których uczestniczą nauczyciele i specjaliści.

 

§ 11

 

 1. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
   
 2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

 

 1. Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):
 1. znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy;
 2. znajomość przepisów prawa szkolnego;
 3. uzyskiwanie bieżącej informacji na temat własnego dziecka;
 4. możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka.

 

 1. Formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:
 1. spotkania plenarne rodziców danej klasy;
 2. spotkania Trójek klasowych z wychowawcą;
 3. spotkania plenarne Trójek klasowych z dyrekcją;
 4. spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy;
 5. indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (wg wywieszanego do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego harmonogramu konsultacji);
 6. przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami;
 7. kontakty telefoniczne nauczyciel – rodzic, dyrektor – rodzic;
 8. zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek oraz w charakterze gości na imprezy im dedykowane;
 9. zapraszanie rodziców przez wychowawców, dyrekcję w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci;
 10. udział rodziców w charakterze obserwatorów lekcji w sytuacjach, gdy uczniowie danej klasy sprawiają szczególne trudności;
 11. w przypadku szczególnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 12. wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne);
 13. udział w zajęciach otwartych.

 

 1. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

 

 1. Rodzice, przez swoje organy (Trójki Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:
 1. dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia;
 2. organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

 

§ 12

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo do:
 1. zapoznania się ze Statutem, w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych regulaminów określających zasady pracy szkoły,
 2. wyrażania opinii i postępowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców,
 3. uzyskania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i kryteriów ustalania oceny zachowania,
 4. wyrażania opinii na temat Programu wychowawczego i Programu profilaktyki realizowanych w szkole,
 5. wyrażania opinii na temat organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci realizowanych w szkole
 6. pełnej i rzetelnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce, uzyskania pomocy w sprawach wychowania i dalszej edukacji,
 7. wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych,
 8. występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania,
 9. występowania z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej oceny końcoworocznej (śródrocznej) z zajęć edukacyjnych,
 10. występowania z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny z zachowania,
 11. uzyskania pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzenia dysfunkcji rozwojowych u dziecka. 
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:
 1. zapisanie dziecka do szkoły,
 2. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
 4. wspieranie procesu nauczania i wychowania,
 5. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
 6. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole,
 7. zadbanie o estetyczny wygląd dziecka,
 8. przekazywanie istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole,
 9. informowanie szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych długotrwałymi chorobami,

11) przekazywanie szkole orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, które mogą ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie wymagań do jego możliwości.

 

§ 13

 

„PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY” i „PROGRAM PROFILAKTYKI” uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 
III. ORGANY SZKOŁY

 

§ 14

 

 1. Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

 1. Prawa, obowiązki i zasady współdziałania w/w organów określa niniejszy Statut oraz ich wewnętrzne regulaminy.

 

 1. Zapewnia się wszystkim wymienionym organom możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem    i regulaminami.

 

 1. Zapewnia się wymianę bieżących informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych  i podejmowanych decyzjach poprzez:
 1. przedstawienie wniosków z posiedzeń organom zainteresowanym,
 2. uczestnictwo przedstawicieli w zebraniach poszczególnych organów

 

 1.  Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły poprzez tworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów, której najważniejszym celem jest dobro szkoły i ucznia.

 

§ 15

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

1. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z przepisami w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół     i placówek

 

2. Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje osoba, której organ prowadzący powierzył funkcję pełnienia obowiązków dyrektora

 

4. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy szkoły. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

5. Do kompetencji dyrektora należy:

 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji,
 3. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi „Plan rozwoju zawodowego” określonych w odrębnych przepisach,
 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. dopuszczanie do użytku „Szkolnego zestawu programów”, po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców,
 6. ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,
 7. podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca każdego roku informacji o szkolnym zestawie podręczników i zatwierdzenie do 31 sierpnia każdego roku uchwałą Rady Pedagogicznej Szkolnego Zestawie Programów Nauczania,
 8. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania nowych uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 9. występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 10. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
 11. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,
 12. kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
 13. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
 14. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,
 15. przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły zgodnie  z Kodeksem Pracy i obowiązującymi w szkole regulaminami.

 

2)  w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowanie projektów planów pracy szkoły,
 2. opracowywanie „Arkusza organizacyjnego szkoły” z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
 3. ustalenie  „Tygodniowego rozkładu zajęć”,
 4. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem określonych odrębnymi przepisami.

 

3)  w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowywanie „Planu finansowego” szkoły i przedstawianie go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 2. realizowanie „Planu finansowego”, w szczególności przez dysponowanie w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.

 

4)  w zakresie spraw administracyjno gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
 2. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

5)  w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę.

 

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

W zakresie tym dyrektor w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 2. decyduje o przyznawaniu nagród oraz kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 5. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,
 6. ustala w porozumieniu z przedstawicielem pracowników:
  1. zasady i kryteria wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości dodatku motywacyjnego,
  2. regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

7)  ustala „Plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami”,

8) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi zasadami prawa.

 

 7. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:

 1) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,

 1. przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,
 3. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

 

 8.  Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.

 

 9. W przypadku nieobecności dyrektora obowiązki pełni osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

 

§ 16

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

 1. W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.   W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przejmuje ona uprawnienia Rady Szkoły do chwili jej powołania.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz zawiadamia wszystkich jej członków.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
 1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. zatwierdzanie Statutu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,
 6. zatwierdzenie „Programu wychowawczego szkoły” i „Programu profilaktyki” opracowanego przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
 7. przyjmowanie sprawozdania dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:
 1. organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza „Szkolnego zestawu programów nauczania” oraz „Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych”,
 2. projektu „Planu finansowego szkoły”,
 3. wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. wniosków o zezwolenie na indywidualny tok nauczania.

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków, powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały, jeśli nie jest zgodna z przepisami prawa.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na wybór dyrektora.

 

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w Statucie.

 

 1. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, których niepowodzenia wynikły z powodu opuszczania dużej ilości zajęć bez usprawiedliwienia.

 

 1. Rada Pedagogiczna uchwala promocję warunkową.
 2. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art.40, 41, 42, 43 i regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 1. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są księgi protokołów z ponumerowanymi stronami i klauzulą: „Księga protokołów zawiera ... stron”.

 

§ 17

 

RADA RODZICÓW

 

W szkole tworzy się Radę Rodziców

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą przynajmniej po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w wyborach tajnych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach o których mowa w punkcie 1) jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do klasy „0” i uczniów uczęszczających do Szkoły. Działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i ustala      m. in.:

 1. kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie członków,
 2. organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres ich kompetencji,
 3. tryb podejmowania uchwał,
 4. zasady wydatkowania funduszy.

 

Występuje w imieniu rodziców do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, opiniuje sprawy związane z życiem szkoły.

 

Rada Rodziców deleguje swojego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na wybór dyrektora.

 

Uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.

 

Współdziała w realizacji podstaw programowych kształcenia, Programu Wychowawczego Szkoły oraz zadań opiekuńczych.

 

Organizuje działalność podnoszącą kulturę pedagogiczną w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.

 

Uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły i podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.

 

Gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydatkuje je zgodnie z potrzebami szkoły.

 

§ 18

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

 

 2. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z własnym regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów  w głosowaniu, tajnym, równym i powszechnym.

 

 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 4. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do organizacji życia szkolnego,
 3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 4. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 5. prawo do uzasadniania ocen przez nauczycieli,
 6. wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły,
 7. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 8. na wniosek dyrektora szkoły wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela podlegającego ocenie.

5. Samorząd uczniowski może zorganizować na terenie szkoły akcję charytatywną na rzecz uczniów naszej szkoły, bądź na apel osób lub organizacji zewnętrznych, dla innych potrzebujących. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie takiej akcji jest Nauczyciel- opiekun Samorządu Szkolnego po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

 

§ 19

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

 

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci. Współdziałanie rodziców i nauczycieli winno odbywać się w szczególności poprzez współpracę nauczycieli i wychowawców z Radą Rodziców, Trójkami Klasowymi, organizowaniu okresowych i śródokresowych spotkań nauczycieli z rodzicami.

 

Wszystkim organom szkoły zapewnia się:

 1. możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły,
 2. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
 3. bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

 

Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

 1. każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego w formie ustnej lub pisemnej,
 2. organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,

 

Dopuszcza się w ramach szkoły wszelkie różnorodne formy współdziałania nauczycieli
i rodziców służące do rozwijania samorządności Szkoły.

 

Rada Rodziców lub Trójki Klasowe mogą w formie regulaminów szczegółowo regulować formy współdziałania z nauczycielami i wychowawcami, organem nadzorującym
i prowadzącym szkołę oraz jednostkami i organizacjami udzielającymi pomocy szkole.

 

W szkole mogą działać inne stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza.

 

Zgodę na podjęcie działalności wyraża dyrektor szkoły na wniosek zainteresowanych stron.

 

8.  Formy współdziałania rodziców i nauczycieli winny zmierzać do:

 1. poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie, szkole,
 2.  poznania regulaminu oceniania i klasyfikowania oraz promowania uczniów, także przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych,
 3. uzyskania informacji na temat dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,
 4. przekazywania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia,
 5. rozwijania zainteresowań i eliminowania trudności szkolnych.
 6. wdrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły,
 7. tworzenia właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły,
 8. upowszechniania wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziców.

 

W celu uniknięcia sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Szkoły należy:

 

 1. stworzyć warunki do nieskrępowanego oddziaływania i podejmowania decyzji w zakresie swoich obowiązków,
 2. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych lub planowanych działaniach lub decyzjach,

 

§ 20

 

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 

1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

 1. rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady,
 2. przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 3. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
 4. dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
 5. w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

 

 1. W sprawach spornych ustala się, co następuje:

1) konflikt uczeń – uczeń

uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do nauczyciela lub wychowawcy,

nauczyciel lub wychowawca rozstrzyga sporne kwestie,

jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

2) konflikt uczeń – nauczyciel

 1. konflikt z nauczycielem uczącym w danej klasie rozstrzyga wychowawca,
 2. konflikt między uczniem a wychowawcą lub innym nauczycielem rozstrzyga dyrektor,
 3. od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego i nadzorującego,
 4. odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być jednak ono wniesione po upływie dwóch tygodni od daty wydania decyzji dyrektora.

3) konflikty pomiędzy nauczycielami

 1. postępowanie prowadzi dyrektor szkoły,
 2. w wypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni,
 3. od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

4)  konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami

 1. rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna
 2. następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

5) konflikty między rodzicami a innymi organami szkoły

 1. postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor Szkoły a następnie Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców
 2. w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu dwóch tygodni odwołania do organu prowadzącego.

 

 1. W wypadku nieuzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego, Dyrektor Szkoły zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 1. W Szkole znajduje się Księga Skarg i Wniosków, do której uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą wnosić swoje skargi.

 

 1. Anonimowe skargi nie będą rozpatrywane.

 

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 21

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 22

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany corocznie przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w Rozporządzeniu MENiS w sprawie ramowych planów nauczania                      w szkołach publicznych.

 

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego.

 

 1. Arkusz organizacji Szkoły określa:
 1. liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych;
 2. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
 3. przewidywaną liczbę uczniów i oddziałów;
 4. liczbę zajęć wyrównawczych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, rewalidację indywidualną, zajęcia logopedyczne;
 5. liczbę godzin zajęć z psychologiem i pedagogiem
 6. liczbę godzin pracy w bibliotece;
 7. liczbę zajęć nadobowiązkowych.

 

4.    Przydziału przedmiotów i zajęć nadobowiązkowych dokonuje się uwzględniając kwalifikacje oraz predyspozycje nauczyciela do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia określonego typu zajęć.

 

5.   Nauka religii w Szkole odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 23

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – KLASA „0” I KLUB PRZEDSZKOLAKA

 

1. Przy Szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – Klasa „0” i Klub Przedszkolaka.

 

2. Do Klasy „0” i Klubu Przedszkolaka przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły jak również na prośbę rodziców dzieci spoza jej obwodu.

 

3. Nauka w Klasie „0” dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich jest obowiązkowa.

 

4. Klasa „0” zlokalizowana w Szkole jest integralną częścią Szkoły i realizuje jej podstawowe zadania.

 

5. Do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad Klasą „0” i Klubie Przedszkolaka upoważniony jest dyrektor Szkoły.

 

6. Nauczyciel Klasy „0” jest członkiem Rady Pedagogicznej i przyjmuje jej wszystkie zadania.

 

7. Podstawową formą pracy Klasy „0” są zajęcia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze prowadzone w systemie ciągłym, pięć godzin dziennie od poniedziałku do piątku; w przypadku odrabiania przez Szkołę ustawowo zagwarantowanych dni, zajęcia mogą się odbywać również w sobotę.

 

8. Religia w Klasie „0” realizowana jest w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo trwających 30 minut.

 

9. Rodzice dzieci z Klasy „0” i Klubu Przedszkolaka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Szkoły i ze Szkoły.

 

10. Podstawową jednostką organizacyjną Klasy „0” jest oddział złożony z dzieci w wieku
5 i 6 lat a po 2012 z dzieci 5-letnich.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

11. Liczba dzieci w oddziale klasy 0 i Klubu Przedszkolaka nie może przekraczać 25.

 

12. W oddziale, do którego przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków może być od 15 do 20, w tym 3-5 niepełnosprawnych.

 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Klasy „0” i Klubu Przedszkolaka po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza Klasy „0” i w Klubie Przedszkolaka prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego należącego do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na dany rok szkolny dopuszczonych do użytku Uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

 1. Dziecko w wieku 5 lat, które chce podjąć naukę w klasie I jako sześciolatek jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w klubie przedszkolaka lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

§ 24

 

 1. 1.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programów wybranych ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na dany rok szkolny dopuszczonych do użytku Uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

2.    Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy I – VI, w których realizuje się cele i zadania szkoły.

 

3.    Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:

 

 1. I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna (klasy I – III),
 2. II etap edukacyjny: klasy IV – VI.

 

4.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Zakończenie pierwszego semestru i rozpoczęcie drugiego uzależnione jest od terminu ferii zimowych.

 

5.    Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia.

 

6.  Religia jako szkolny przedmiot jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

 1. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,
 2. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego,
 3. nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,
 4. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
 5. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,
 6. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla danego oddziału,
 7. ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym, wlicza się ją do średniej ocen,
 8. ocena z religii jest wystawiona według regulaminu oceniania przyjętego przez Szkołę,

9) uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać do trzech kolejnych dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

 

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

 

8. Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje Rada Pedagogiczna pod kierunkiem dyrektora.

 

9.  Przyjmuje się jako zasadę:

 1. klasy I – III mają nie mniej niż 2, nie więcej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych dziennie,
 2. klasy IV – VI mają nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 godzin zajęć edukacyjnych dziennie.

 

Tygodniowy rozkład zajęć zatwierdza Rada Pedagogiczna. Rada Rodziców jest organem opiniującym Tygodniowy rozkład zajęć.

 

§ 25

 

 1. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut,   2 przerwy obiadowa po 15 minut.

 

 1. Czas  trwania zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć i ustalając przerwy wg potrzeb.

 

§ 26

 

 1. Szkoła organizuje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Zajęcia nadobowiązkowe organizuje się w formach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

       Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, o ile pozwolą na to środki finansowe Szkoły, są bezpłatne, a ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wyrównywanie braków.

 

 1. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych.

 

 1. W przypadku braku środków finansowych na prowadzenie działalności pozalekcyjnej dopuszcza się możliwość prowadzenia tych zajęć w formie odpłatnej.

 

4. O możliwości uczestnictwa w działalności pozalekcyjnej decyduje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z potrzebami uczniów. Pod uwagę brane są:

 1. możliwość zapewnienia odpowiedniej kadry,
 2. możliwość zapewnienia właściwych środków dydaktycznych.

 

5. Zajęcia pozaszkolne obejmują następujące formy:

 1. wycieczki,
 2. rajdy,
 3. wyjazdy do kina, teatru,
 4. pikniki,
 5. inne.

 

 

§ 27

 

1.    Szkoła nie może organizować klas sportowych, których organizacja jest określona odrębnymi przepisami, ze względu na brak odpowiedniego zaplecza sportowego.

 

§ 28

 

 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

 

 1. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na odbycie praktyki pedagogicznej na podstawie zawartego porozumienia między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą po uprzednim skonsultowaniu z nauczycielem danego przedmiotu.

 

§ 29

 

BIBLIOTEKA

 

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, potrzeb i zainteresowań młodzieży, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

 

 1. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.

 

 1. Funkcje biblioteki szkolnej:
 1. pełni rolę ośrodka informacji w szkole,
 2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
 3. przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji,
 4. udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 5. uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów.

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, wszyscy pracownicy Szkoły, rodzice, dzieci z Klubu Przedszkolaka i absolwenci.

 

 1. Biblioteka dysponuje jednym pomieszczeniem, które jest jednocześnie wypożyczalnią i czytelnią wyposażoną w ICIM.

 

 1. Czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie, w zależności od czasu pracy szkoły.

 

 1. Prace organizacyjne w bibliotece obejmują:
 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencję zbiorów,
 3. opracowanie biblioteczne zbiorów,
 4. katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,
 5. selekcje zbiorów przy współudziale nauczycieli,
 6. konserwację zbiorów,
 7. obkładanie książek i dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych,
 8. organizację warsztatu informacyjnego:

- wydzielanie księgozbioru podręcznego,

- prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego,

 1. organizację udostępniania zbiorów:
 1. biblioteka prowadzi zapis wypożyczeń umożliwiający kontrolę obiegu informacji bibliotecznych,
 1. opracowuje roczne plany działalności, dwukrotnie składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy biblioteki.

 

 1. Przyjmowanie i przekazywanie biblioteki odbywa się protokolarnie.

 

 1. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz wychowawcami:
 1. udostępnia zbiory czytelnikom,
 2. udziela informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych, bibliograficznych,
 3. informuje uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach,
 4. prowadzi rozmowy z czytelnikami o książkach,
 5. zachęca czytelników do świadomego wyboru lektury i do jej zaplanowania,
 6. prowadzi przysposobienie czytelnicze, zajęcia grupowe,
 7. udostępnia nauczycielom, uczniom i rodzicom potrzebne materiały,
 8. informuje wychowawców o czytelnictwie uczniów,
 9. odpowiada za prawidłowe zorganizowanie korzystania z ICIM,
 10. prowadzi różne formy wizualnej informacji.

 

 1. Nauczyciele – bibliotekarze odpowiedzialni są za realizację ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS.

 

 1. Obowiązkowe lekcje biblioteczne organizowane są w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów i nauczyciela – bibliotekarza.

 

 1. Nauczyciele – bibliotekarze odpowiadają materialnie za księgozbiór i dokumentację biblioteczną.

 

 1. Biblioteka działa w oparciu o regulaminy: czytelni, wypożyczalni, pracowni ICIM.

 

§ 30

 

 1. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada:
 1. siedem sal lekcyjnych,
 2. zastępczą salę gimnastyczną,
 3. bibliotekę z czytelnią wyposażoną w ICIM,
 4. szatnię,
 5. kancelarię,
 6. boiska,
 7. salę komputerową z wejściem do internetu,
 8. plac zabaw,
 9. jadalnię i zaplecze kuchenne,
 10. salę zabaw,
 11. dwie sale przedszkolne wraz z zapleczem dostosowane do wieku dzieci 3-5 letnich.

 

V. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

SZKOŁY, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLUBU PRZEDSZKOLAKA

 

§ 31

 

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

 

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. („Karta Nauczyciela” i „Kodeks Pracy”).

 

§ 32

 

NAUCZYCIEL

 

1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela Szkoły należy:

 

1)  prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

2)  odpowiedzialność za jakość tej pracy,

- dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania,

-  organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w sposób zapewniający osiąganie przez uczniów optymalnych wyników nauczania oraz zapewnienie warunków do świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych,

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (rozkłady materiału - plany wynikowe, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne – kryteria ocen, przedmiotowe systemy oceniania, dostosowania wymagań edukacyjnych do stwierdzonych dysfunkcji uczniów, programy nauczania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym, dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych),

-  czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny,

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć, dyżurów, wycieczek i imprez,

- odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne znajdujące się w salach lekcyjnych w których prowadzi zajęcia. Reagowanie na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego,

- współpraca z wychowawcą i rodzicami ucznia we wszystkich sprawach dotyczących ucznia,

- stałe doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia,

- systematyczne mierzenie jakości swojej pracy,

- informowanie uczniów i rodziców o kryteriach i formach oceniania ze swojego przedmiotu,

- dbanie o wszechstronny rozwój osobowości ucznia,

- stosowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów z ogólnie przyjętymi w szkole zasadami,

- dbanie o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły,

- dbanie o poprawność językową uczniów,

- kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

- odpowiedzialność za skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów oraz nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku,

- dbanie o dobre imię szkoły,

 

2. Nauczyciel ma prawo do:

1) poszanowania godności osobistej,

 1. warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych,
 2. pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, instytucji oświatowych,
 3. proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania po akceptacji przez właściwe organy,
 4. zgłaszania pod adresem Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Szkoły,
 5. swobodnego wyboru treści nauczania wykraczających poza podstawę programową kształcenia ogólnego,
 6. decydowania w sprawach wyboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

 

Szczególną opieką obejmuje się nauczycieli rozpoczynających pracę poprzez:

 1. przydzielenie opiekuna stażu,
 2. umożliwienie uczestnictwa w konferencjach metodycznych,
 3. umożliwienie uczestnictwa w lekcjach doświadczonych nauczycieli,
 4. częste hospitacje przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 33

 

WYCHOWAWCA

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 1. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
 1. uzasadnionego wniosku nauczyciela – wychowawcy,
 2. przeniesienia nauczyciela,
 3. długotrwałej nieobecności nauczyciela,
 4. braku efektów w pracy wychowawczej,
 5. jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela – wychowawcy i opowie się za nim, w głosowaniu tajnym ponad 50% rodziców uczniów tego oddziału.
 6. dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej rozpatruje wniosek i podejmuje ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, której jest wychowawcą, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 2. inspirowanie i wspomaganie zadań zespołowych uczniów,
 3. rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
 4. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne,
 5. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego klasy, zgodnie z „Planem wychowawczym”,
 6.  współdziałanie z nauczycielami uczącymi, koordynując realizację „Ścieżek  edukacyjnych”,
 7. prowadzenie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami,
 8. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci i wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenie ich w życie klasy i szkoły,
 9. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, służbą zdrowia w celu rozpoznawania i zaspokajania potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i pokonywania trudności uczniów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 10. ponadto wychowawca Klasy „0” i Klubu Przedszkolaka organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w powierzonym oddziale, opartą na pełnej znajomości środowiska rodzinnego dziecka, zgodnie z wymaganiami określonymi w Podstawie Programowej Edukacji Przedszkolnej oraz prowadzi obserwacje pedagogiczne i dokumentuje je (do końca maja przeprowadza test dojrzałości szkolnej).

 

 1. Współdziałanie wychowawcy z rodzicami i prawnymi opiekunami w sprawach ich dzieci odbywa się w ciągu całego cyklu kształcenia w następujących formach:
 1. cykliczne spotkania we IX, XI, I, IV,
 2. cotygodniowe spotkania indywidualne, według harmonogramu opracowywanego corocznie,
 3. indywidualne kontakty rodzica z wychowawcą,
 4. lekcje otwarte dla rodziców,
 5. współorganizowanie imprez i wycieczek klasowych,
 6. obserwacja pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego te zajęcia,
 7. analiza sytuacji wychowawczej klasy przez trójki klasowe rodziców, przy współudziale nauczycieli uczących i dyrektora (na życzenie rodziców lub nauczycieli).

 

 1. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji, służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Nauczyciel wychowawca wykonuje swe zadania w oparciu o „Plan profilaktyczno-wychowawczy klasy”, powstający jako wynik wspólnego planowania wychowawcy, uczniów, rodziców i realizujący założenia „Programu wychowawczego szkoły” i Programu profilaktyki”

 

 1. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te czynności odpowiedzialny:
 1. prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy ocen,
 2. sporządzanie opinii o uczniach,
 3. wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły,
 4. prowadzenie dokumentacji w I etapie edukacyjnym, która wynika z WSO,
 5. opracowywanie rocznego planu pracy wychowawczej, wynikającego ze szkolnego Programu Wychowawczego,
 6. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy zlecone przez organ prowadzący szkołę, dyrekcję szkoły oraz uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§ 34

 

 1. W Szkole są zatrudnieni pracownicy obsługi.

 

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników wymienionych w pkt. 1 ustala dyrektor szkoły.

 

 1. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy (Kodeks Pracy).

 

 1. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na zachowanie uczniów mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym nauczycieli, dyrektora.

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 35
 

1. Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klasach I – VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Czółnach.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5.  Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:

 1. wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie,
 2. ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowania własnego charakteru,
 3. dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom w ich pracy wychowawczej,
 4. wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w  szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).                   
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania.
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom i prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

7.  Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania obejmuje:

 1. informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na początku każdego roku szkolnego,
 2. bieżące obserwowanie dzieci, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów (klasowe i szkolny zeszyt uwag i pochwał) i systematyczne przekazywanie ich rodzicom,
 3. formułowanie okresowych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zachowania według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie,
 4. ewentualną realizację przewidzianej w niniejszym regulaminie procedury odwoływania się od oceny z zachowania

 

§ 36

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §39 pkt 2 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania nauczyciel obowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §35 pkt 2, do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. 

 

 1. Zwolnienie o którym mowa w pkt 3 może nastąpić na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

 

 1. Wychowawca jest obowiązany dostosować wymagania stawiane w kryteriach oceniania zachowania, o których mowa w § 46, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe utrudniające sprostanie tym wymaganiom.

 

 1. W przypadku wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach, zaangażowanie i aktywność ucznia.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego:
 1. rodzice mogą zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego (do 1 tygodnia) po jego nieobecności w szkole spowodowanej chorobą. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden tydzień musi być poparte zaświadczeniem lekarskim. Ucznia zwalnia z ćwiczeń nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia (prośby) rodziców (prawnych opiekunów),
 2. jeżeli rodzic akceptuje również nieobecność dziecka na lekcjach wychowania fizycznego, jest zobowiązany oświadczyć na piśmie, że bierze na ten czas odpowiedzialność za swoje dziecko.

 

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczna albo inną poradnię specjalistyczną na czas określony w tej opinii. Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się ze stanem zdrowia każdego ucznia.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 1. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

§ 38

 

1. Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym nauczyciele poszczególnych przedmiotów i nauczania zintegrowanego, w porozumieniu z członkami zespołów nauczycielskich, dokonują wyboru programów nauczania i podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wyraża opinię na temat Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, a dyrektor zatwierdza go.

       Wybrany program obowiązuje w trzyletnim cyklu kształcenia. Ze spisem podręczników danej klasy wychowawca zapoznaje rodziców przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,   a podczas wakacji listy podręczników wywieszone są w widocznym miejscu w budynku szkolnym.

 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych. W klasach I-III nauczyciele są zobowiązani odczytać założenia systemu oceniania i wymagania programowe podczas pierwszego zebrania z rodzicami we wrześniu. Rodzice obecni na tym zebraniu powinni obecność potwierdzić podpisem. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać z wyżej wymienionymi zagadnieniami uczniów w określonym wyżej terminie.

       W klasach IV-VI wychowawca podaje zasady oceniania zachowania ucznia rodzicom na pierwszym zebraniu, a uczniom na pierwszej godzinie wychowawczej. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów formułują wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania oraz informują o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów), na pierwszym zebraniu o zasadach oceniania zachowania kryteriach oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. W szkole obowiązują następujące sposoby informowania rodziców:

 • kontakt bezpośredni:
 1. zebrania ogólnoszkolne,
 2. zebrania klasowe,
 3. konsultacje z nauczycielami w terminach określonych w harmonogramie konsultacji,
 • kontakt pośredni:
 1. rozmowa telefoniczna,
 2. korespondencja listowna,
 3. bieżąca informacja w zeszycie przedmiotowym.

 

§ 39


OCENIANIE

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń ma obowiązek zwrócić podpisaną przez rodziców pracę na następnej lekcji.

 

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę ucznia na prośbę rodzica podczas konsultacji w wyznaczonych godzinach. Terminy konsultacji z poszczególnych przedmiotów podaje nauczyciel uczniom do zapisu w zeszycie. Harmonogram konsultacji będzie podany na tablicy ogłoszeń.

 

3. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów będzie odbywać się w różnych formach uwzględniających osobowość i indywidualne możliwości ucznia. Formy wyżej wymienionego oceniania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

 

4. W jednym tygodniu mogą odbywać się kartkówki (z trzech ostatnich lekcji) lub dwa dłuższe sprawdziany zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

      Termin odbycia się sprawdzianów powinien być wpisany przez nauczyciela do dziennika lekcyjnego co najmniej tydzień wcześniej w celu właściwego ich planowania.

 

5. W ciągu jednego dnia nie może odbyć się sprawdzian i praca klasowa w danej klasie.

 

 1. Oceny z religii cząstkowe i klasyfikacyjne w klasach I-VI są ocenami cyfrowymi od 1 do 6.

 

 1. Ocena z religii w klasach IV-VI jest wliczana do średniej ocen ucznia.

 

 1. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac, kart obserwacji, zeszytów zachowania) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego.

 

§ 40

 

OCENIANIE W KLASACH I – III

 

1. Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym na zakończenie I semestru i końcoworoczne ma charakter  opisowy. Obejmuje ono w szczególności:

 1. przygotowywanie śródrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka w dzienniku lekcyjnym,
 2. przygotowywanie rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka na formularzu świadectwa promocyjnego, w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen.

 

 1. Właściwie sporządzona ocena opisowa:

 

 1. daje dziecku informację o tym co już umie, nad czym musi jeszcze popracować,
 2. uwzględnia możliwości dziecka,
 3. bierze pod uwagę wysiłek dziecka, włożony w wykonanie zadania,
 4. nie zawiera przykrych uwag,
 5. uwzględnia postępy w różnych sferach rozwoju dziecka.

 

3. Ocenianie bieżące ma na celu przekazanie informacji o tym co uczeń poprawnie wykonał, co powinien jeszcze poprawić, co udoskonalić, nad czym popracować. Jest to również informacja dla nauczyciela o efektywności stosowanych przez niego metod, środków i form zajęć.

 

4.  Przewiduje się na poziomie klas I-III oceny cząstkowe międzysemestralne wyrażone cyfrą dopuszcza się stosowanie znaków "+", "-"

5.  Skala ocen cząstkowych:

 • Ocena celująca – 6
 • Ocena bardzo dobra – 5
 • Ocena dobra – 4
 • Ocena dostateczna – 3
 • Ocena dopuszczająca – 2
 • Ocena niedostateczna – 1

6.  Oceny cząstkowe dotyczą następujących edukacji:

 • edukacji polonistycznej,
 • edukacji matematycznej,
 • edukacji przyrodniczej,
 • edukacji muzycznej,
 • edukacji plastycznej,
 • edukacji społecznej,
 • zajęć technicznych
 • religii,
 • języka angielskiego,
 • wychowania fizycznego,
 • zajęcia komputerowe

7.  Ustala się następujące ogólne kryteria ocen końcoworocznych, śródrocznych oraz bieżących:

 1. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.
 2. Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 3. Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 4. Ocenę dostateczną -otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.
 5. Ocenę dopuszczającą -otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.
 6. Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.
 7. Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

8.  Wszystkie informacje dotyczące oceniania są zawarte w systemie oceniania edukacji wczesnoszkolnej.

 

§ 41

OCENIANIE W KLASACH IV – VI

1. W klasach IV – VI każdy nauczyciel opracowuje przedmiotowy system oceniania, który zawiera:

1) zasady sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli, regulamin odpowiedzi ustnych, prac domowych itp.,

2) formy ocenianych aktywności ucznia (specyficzne dla danego przedmiotu) np. sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, prace domowe, pracę w grupie, aktywność na zajęciach, aktywność pozalekcyjną (konkurs), projekty międzyprzedmiotowe,

 1. wymagania programowe – edukacyjne,
 2. procedurę poprawiania ocen oraz wystawiania oceny klasyfikacyjnej.

 

§ 42
 

1.    Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:

 1. zakres wiadomości i umiejętności,
 2. stopień zrozumienia materiału programowego,
 3. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
 4. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
 5. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

 1. Ustala się następującą skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych w klasach IV-VI:
 1. stopień celujący  -  6;
 2. stopień bardzo dobry  -  5;
 3. stopień dobry  -  4;
 4. stopień dostateczny  -  3;
 5. stopień dopuszczający  -  2;
 6. stopień niedostateczny  -  1.

 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen końcoworocznych, śródrocznych oraz bieżących:

l)  stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znaczenie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

 b) sprawnie posługuje się: zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania  zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 1. stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe oraz

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 1. stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 1. stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz

  b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela.

7) stopień niedostateczny (l) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

 1. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 1. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu na podstawie, których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż trzy oceny.

 

 1. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równoczesne, metody sprawdzania wiadomości ucznia (zawarte w PSO ).

 

 1. Za wykonanie prac domowych o większym stopniu trudności uczeń otrzymuje ocenę cyfrową, natomiast zadania o niższym stopniu trudności oceniane są plusami bądź minusami (brak prac) wpisywanymi w oznaczonej rubryce dziennika, bądź w zeszycie.

     W przypadku szczególnej aktywności podczas lekcji uczeń jest nagradzany plusem bądź oceną cyfrową (b. dobrą, celującą) w przypadku twórczych, dojrzałych, odkrywczych wypowiedzi.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych pisemnych, spójnie z punktem 16.

 

 1. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
 1. praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową. Zasady przeprowadzania:
 1. uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,
 2. w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie.
 1. sprawdzian, test – obejmuje materiał z kilku lekcji, lub wiadomości i umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia. Zasady przeprowadzania:
 1. uczeń ma prawo znać termin sprawdzianu z wyprzedzeniem tygodniowym. Nauczyciel obowiązany jest wpisać wyraz „sprawdzian”, „test” itp. w dzienniku w zaplanowanym terminie.
 2. w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa,
 3. nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym zapowiedziana jest praca klasowa
 1.  krótkie sprawdziany, tak zwane kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzeniu nie występują ograniczenia wymienione w punktach a i b, trwają nie dłużej niż 15 minut.

 

 1. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie w stosunku, do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie, w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą wystawienia stopnia niedostatecznego.

 

 1. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I – III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 1. Sprawdzenie pracy pisemnej polega na podkreśleniu błędów kolorem czerwonym, naniesieniu punktacji, zsumowaniu uzyskanych punktów, wystawieniu oceny i ewentualnym podaniu komentarza słownego.

 

 1. Ocenianie dłuższych form wypowiedzi z języka polskiego odbywa się w sposób kryterialny. Brane są pod uwagę następujące kryteria:
 1. treść,
 2. forma wypowiedzi,
 3. poprawność językowa,
 4. poprawność ortograficzna,
 5. poprawność interpunkcyjna,
 6. kompozycja,
 7. estetyka.

Za poszczególne kryteria uczniowie otrzymują punkty, a ich suma decyduje o ocenie cyfrowej za ocenianą pracę pisemną.

 

 1. Nauczyciel oceniający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen (dopuszcza się 4% odchylenie od ustalonej granicy dla danej oceny):

 

            bardzo dobry    -  91 – 100%

dobry                -  71 – 90%

            dostateczny      -  51 – 70%

            dopuszczający  -  31 – 50%

            niedostateczny -    0 – 30%

 

 

15.Uczeń może otrzymać ocenę celującą za pełne rozwiązanie sprawdzianu, w którym wystąpiło zadanie z poziomu wykraczającego.

 

16.Oceny za pisemne formy sprawdzania wiadomości wpisuje się do dziennika czerwonym kolorem i mają one decydujący wpływ na oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne.

 

 1. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 7 dni od ich napisania przez uczniów.

 

 1. Poprawa niesatysfakcjonującej ucznia oceny odbywa się na jego prośbę w ciągu tygodnia.
 1.  uczeń ponownie przystępuje do sprawdzianu, zadania klasowego, testu obejmującego ten sam zakres materiału w formie innych zadań.
 2.  w dzienniku odnotowujemy obie oceny, stosując zapis typu: x/y.
 3.  poprawa odbywa się w czasie ustalonym między nauczycielem a uczniem, zapewniającym optymalne warunki pracy.

 

 1. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprawiedliwionej) i - jeżeli tak postanowi nauczyciel – obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków.

 

 1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:

 

 1.  w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac domowych, przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał (wiadomości, zeszyty, itp.) – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości,
 2.  w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień uczeń jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału – wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.

 

 1. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godziny 18) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.

§ 43

OCENA ZACHOWANIA

l. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

 1. wypełnianie obowiązków szkolnych, sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności:
 • wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
 • regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne – więcej niż pięć nie nieusprawiedliwionych spóźnień lub jeden dzień nie usprawiedliwionej nieobecności w szkole(5 godzin) wpływają negatywnie na ocenę z zachowania. W przypadku oceny wzorowej nie usprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne,
 • troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,
 • wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów, w tym regulaminów pracowni informatycznej i sali gimnastycznej,
 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (z wyjątkiem przewlekłych chorób i wypadków losowych),
 • osiąganie pozytywnych wyników w nauce na miarę zdolności i warunków zdrowotnych,
 • aktywne uczestnictwo w lekcjach,
 • solidne i systematyczne przygotowywanie się do lekcji,
 • troska o zeszyty, podręczniki, sprzęt szkolny i inne pomoce naukowe.

b)  angażowanie się w życie szkoły, klasy i środowiska

 • udział w dodatkowych zajęciach poza szkołą (nie kolidujących z obowiązkami),
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, organizacjach szkolnych, Samorządzie Uczniowskim, samorządzie klasowym itp.,
 • udział w przygotowaniu programów artystycznych,
 • reprezentowanie szkoły w konkursach- olimpiadach i imprezach sportowych,
 • sumienne wypełnianie dyżurów w klasie.

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
 

 1. kulturalna i taktowna postawa wobec nauczycieli, kolegów i personelu,
 2. dbałość o schludny wygląd,
 3. zachowanie w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych oraz poza szkołą,
 4. dbałość o estetykę i czystość w szkole (zmiana obuwia),
 5. uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,
 6. dbałość o zdrowie swoje i innych,
 7. poszanowanie mienia szkoły,
 8. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 9. dbałość o piękno mowy ojczystej.

 

 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali jak w pkt 4.

 

 1. Bieżące obserwacje pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia nauczyciele odnotowują w dziennikach bądź w klasowych zeszytach uwag, które przechowywane są do końca roku szkolnego.

 

 1. Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

 

      1) wzorowe

      2) bardzo dobre

      3) dobre

      4) poprawne

      5) nieodpowiednie

      6) naganne

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia podane niżej warunki:

a) postępuje zgodnie z ustalonymi wyżej ogólnymi zasadami,

b)    posiada szczególne osiągnięcia w nauce, wykazuje się przy tym wiedzą poza programową,

c) osiąga oceny przynajmniej minimum - dostateczne przy braku zdolności z danych przedmiotów.

d)    reprezentuje klasę i szkołę w zawodach i konkursach,

e)    nie odmawia pomocy w nauce kolegom słabym,

f)     włącza się w różne formy działalności charytatywnej,

g)    przeciwstawia się przejawom wulgarności i brutalności,

h)    można go stawiać za wzór dla innych,

i)     ma nie więcej niż 3 spóźnienia,

j)     posługuje się piękną, poprawną polszczyzną,

k)    nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w Regulaminie i Statucie Szkoły,
 2. systematycznie przygotowuje się do zajęć,
 3. systematycznie odrabia prace domowe,
 1. jego zachowanie w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły nie budzi zastrzeżeń,
 2. bierze aktywny udział w konkursach i uroczystościach szkolnych,
 3. udziela się społecznie na rzecz szkoły i środowiska,
 4. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,
 5. nie używa niegrzecznych, nieprzyzwoitych i wulgarnych słów,
 6. może mieć nie więcej niż 5 spóźnień.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)    nie sprawia kłopotów wychowawczych,

b)    posiada pewne osiągnięcia,

c)    osiąga przynajmniej dopuszczające oceny z niektórych przedmiotów.             

d)    nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych, bądź jeden dzień zajęć,                                         

e)    sumiennie przygotowuje się do zajęć, sporadycznie nie odrabia lekcji

f)     zapomina przyborów, przygotowuje się do lekcji w miarę swoich możliwości,

g)    posiada stroju gimnastycznego itp.,

h)    sporadycznie zdarza się mu naruszanie dyscypliny na lekcjach, przerwach oraz w innych zajęciach,

i)     nie zawsze wywiązuje się ze zobowiązań,

j)     może mieć nie więcej niż 10 spóźnień,

k)    sporadycznie zdarza mu się użyć niegrzecznych słów (do 5 razy w ciągu semestru).

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) zdarza mu się nie przestrzegać praw i obowiązków zawartych w Regulaminie i Statucie Szkoły,

 1. wykazuje niewłaściwą postawę wobec nauki (lekceważy obowiązki uczniowskie, nauczycieli, personel),
 2. opuścił w ciągu jednego półrocza bez usprawiedliwienia powyżej 5 godzin (ale nie więcej niż 10) lub 2 dni,
 3. często się spóźnia,
 4. stwarza problemy wychowawcze.

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)    dokonuje wykroczeń przeciwko normom i zasadom życia szkolnego określonym w Statucie i Regulaminie Szkoły,

 1. świadomie lekceważy nauczycieli, personel, kolegów i obowiązki szkolne,
 2. znęca się fizycznie bądź psychicznie nad młodszymi lub słabszymi,
 3. stwarza zagrożenie naruszając zasady bezpieczeństwa własnego i innych,
 4. dokonuje wykroczeń na terenie szkoły, np. palenie papierosów, świadome niszczenie sprzętu, zanieczyszczanie pomieszczeń, niszczenie rzeczy osobistych koleżanek i kolegów,
 5. nagminnie spóźnia się i używa brzydkich słów,
 6. ma więcej niż 2 nieusprawiedliwione dni nauki (lub powyżej 10 godzin).

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń (z zastrzeżeniem § 43 ustęp 3a), który:

a)    rażąco lekceważy obowiązki ucznia,

nagminnie wagaruje,

zachowuje się agresywnie i brutalnie wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

posługuje się wulgarnym językiem,

wchodzi w konflikt z prawem, np.: kradzieże, wymuszenia, pobicia, molestowanie seksualne, używanie narkotyków, alkoholu, papierosów, i.t.p.”

 

 1. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

     1) oceny z zajęć edukacyjnych,

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ustępu 9. i 10.

 

 1. Ocena z zachowania śródroczna i końcoworoczna uwzględnia opinię zespołu klasowego o uczniu, ocenę wychowawcy i Rady Pedagogicznej.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń ma prawo skorzystać z trybu odwoławczego od oceny według zasad § 54.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.

 

 

§ 44

 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

 

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września z wyjątkiem soboty a kończą się zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego..

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć                                                     edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie                  nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 42,      oraz oceny zachowania.

 

3. Klasyfikacja śródroczna/roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym/rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego i ocenie zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, które są ocenami opisowymi.

 

3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3b. Uczeń u którego stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym ma możliwość wydłużenia nauki o rok na poziomie każdego etapu kształcenia.

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed zakończeniem l semestru,

 

5.  Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I -III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z § 42 i § 46.

 

 1. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 42 i § 46.

 

 1. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,  o ocenie niedostatecznej w terminie na miesiąc przed klasyfikacją, o pozostałych ocenach na tydzień przed klasyfikacją. O grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów nauczyciel informuje ucznia ustnie na lekcji, następnie przekazuje informacje wychowawcy, który powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) pismem urzędowym. Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną informujemy uczniów ustnie o wszystkich ocenach.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 50 ust l i § 54. Nauczyciel jest zobowiązany do pisemnego jej uzasadnienia w protokole Rady Pedagogicznej.

 

 1. W pierwszym etapie edukacyjnym nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczyciela ocen opisowych.

 

 1. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji okresowej za pierwszy okres (np. z powodu zmiany szkoły, licznych nieobecności), jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego okresu zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończeniu szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego okresu.

 

 1. Klasyfikację okresową za pierwszy okres przeprowadza się w ciągu ostatniego tygodnia tego okresu, a klasyfikację za drugi okres i roczną w ciągu ostatniego tygodnia zajęć przed wakacjami.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

§ 45
 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi. Pod nieobecność nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen cząstkowych wystawia wychowawca, w przypadku nieobecności wychowawcy ocenę z zachowania wystawia inny nauczyciel mający najwięcej zajęć dydaktycznych w tej klasie.

 

 1.  Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego.

 

 1. Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

 

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Tekst oceny opisowej nauczyciel redaguje dwa razy w roku – po zakończeniu I semestru, wpisując ją do dziennika, a kserokopię przekazując rodzicom na wywiadówce; na zakończenie roku szkolnego, wpisując do dziennika, arkusza ocen i na świadectwie. Świadectwa mogą być pisane komputerowo.

§ 46

1.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć dydaktycznych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2.    Szkoła udziela pomocy w różnych formach:

 1. umożliwienie udziału w zajęciach| dydaktyczno-wyrównawczych, ewentualnie, w miarę możliwości w zajęciach logopedycznych i konsultacjach indywidualnych,
 2. udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części,
 3. zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
 4. udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy dydaktycznych, wskazanie właściwej literatury,
 5. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
 6. indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.

 

§ 47

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego- kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych                                  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można w szczególności udzielić w następujących przypadkach:

 1. poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia,
 2. zdarzenia losowe powodujące silne przeżycia utrudniające koncentrację, obniżające sprawność myślenia i uczenia się,
 3. trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.

 

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą..

 

5.    Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem l jego rodzicami - egzamin klasyfikacyjny z materiału programowo zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnego). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze przeprowadza się po upływie jednego miesiąca od daty posiedzenia klasyfikacyjnego.

 

6.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej, nieusprawiedliwionej bądź realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

 

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy,
 3. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 1 dnia,
 4. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel uczący danego przedmiotu, a zatwierdza przewodniczący komisji.

 

 1. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: datę egzaminu, imiona i nazwiska członków komisji i egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne oraz zwięzłą charakterystykę odpowiedzi (jeżeli egzamin obejmował część ustną) i wykonania zadań przez ucznia. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał okresową/roczną ocenę niedostateczną. Może mieć prawo do egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami zawartymi w § 50.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne oraz ocena zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 48

 

Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 41, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z uwzględnieniem § 50 ust. 1, z zastrzeżeniem § 50 ustęp 9. oraz § 46 ustęp 9. i 10. i w § 51 ustęp 1.

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

Ucznia klasy l - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną  poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców oprawnych opiekunów. Negatywna opinia rodzica nie ma wpływu na to czy uczeń otrzymuje promocję- decyzja pozostawiona jest nauczycielowi. Brak zgody rodziców na pozostawienie ucznia klas I-III nie ma wpływu na powtórzenie przez ich dziecko danej klasy.

 

Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwalą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

 

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 49

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w szczególności w przypadkach:
 1. długotrwała choroba (ponad dwa miesiące) – uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,
 2. spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się,
 3. trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie,
 4. zmiana szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związana z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem z egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi:

l)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji.,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący.

 1.          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zięcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust 9.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.

       Rada Pedagogiczna może skorzystać z tej możliwości w następujących przypadkach:

 1. długotrwała choroba (ponad dwa miesiące) – uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,
 2. spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się,
 3. trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie,
 4. zmiana szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związana z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.

Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w
punkcie 9 są:

 1. lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
 2. uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
 3. nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela,
 4. nie zgłaszanie się, bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonym przez nauczyciela terminie albo niewykonywanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejnych terminach.

§ 50

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu, z uwzględnieniem § 49 ustęp 8. i z zastrzeżeniem § 46 ustęp 9 i 10.

 

2.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 51

 

  Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na zebraniach z rodzicami (rodzicom) przedstawiają zasady szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego. Pełny tekst Statutu jest dostępny dla każdego ucznia i rodzica (w bibliotece szkolnej i u dyrektora). Nikt nie może powoływać się na nieznajomość jego zasad.

 

§ 52

 

Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań z rodzicami, którzy nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, w szczególności nie kontrolujący systematycznie zeszytów ucznia nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych.

 

 

 

 

§ 53

 

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY

 

 

Uczeń lub jego rodzice, którzy stwierdzą, że przy wystawianiu oceny okresowej lub rocznej z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, w szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, może wnieść w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.

 

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, nie niższą od ustalonej wcześniej oceny. W skład komisji wchodzą:
   
 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego komisji składającej się z następujących osób:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tej klasie wskazanych przez dyrektora,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przewodniczący rady rodziców.

  Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. prośba rodziców ucznia). W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

4.    Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o jego przeprowadzeniu.

       Do osiągnięcia pozytywnego wyniku trzeba uzyskać 85% poprawnych odpowiedzi na poziomie oceny, o którą ubiega się wnioskodawca.

       Negatywny wynik oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela oceny jako ostatecznej, za wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania, pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

w przypadku rocznej oceny zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły.

    § 54

SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY

 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza powszechny i obowiązkowy sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

3. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian i przedłożona przez rodziców ucznia dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października tegoż roku.

 

Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej nie później niż do dnia 20.08 danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

1)    Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub zakłócał prawidłowy przebieg sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go.

2)    W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

 

Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20.08 danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20.08 danego roku dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

 

Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępuje do sprawdzianu. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę. Informację o przerwaniu i unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu sprawdzianu i stosuje się odpowiednio przepisy punktu 4 i 5.

 

Uczeń może na sprawdzianie uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku uczniów piszących w innym terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Do przeprowadzenia i nadzorowania prawidłowego przebiegu egzaminu dyrektor szkoły powołuje zespół nadzorujący, którego zadania określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004r. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

Jeżeli przewodniczący i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

 

Przewodniczący i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.

 

W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. Przewodniczący zespoły nadzorującego kieruje pracą tego zespołu a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu.

 

Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.

 

W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

 

Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

 

Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata przedłożonego przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

 

 

 

VII. WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA I UCZNIOWIE SZKOŁY (ZASADY REKRUTACJI)

 

§ 55

 

 1. 1. Do Klubu Przedszkolaka przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej złożonej w sekretariacie szkoły do 25 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 3- 5 letnie z obwodu naszej szkoły a potem dzieci z miejscowości ościennych.
 2. Do klasy „0” uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do klasy 0 lub nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.

 

3. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie co najmniej minimum programowego. Czas przeznaczony na realizację minimum programowego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

§ 56

 

 1. W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci mieszkające w obwodzie szkoły.

 

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat a od roku 2012 obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na pisemny wniosek rodziców może podjąć decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Dyrektor szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może przyjąć do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły o przyjęciu ucznia powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka i systematycznie informuje go o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.

 

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.

 

 1. Uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą kontynuują naukę w gimnazjum.

 

§ 57

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Uczeń ma prawo do:

 

 1. Wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich praw.

 

 1. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

 

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 

 1. Jasno określonych, szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 1. Sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

 

 1. Powtórzenia i ugruntowania wiedzy.

 

 1. Swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne.

 

 1. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 

 1. Indywidualnego toku lub programu nauki - uczeń zdolny po spełnieniu określonych warunków.

 

 1. Opieki wychowawczej ze strony wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w czasie lekcji, wycieczek, imprez, zajęć wychowania fizycznego.

 

 1. Bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

 1. Ochrony i poszanowania jego godności.

 

 1. Życzliwości i podmiotowego traktowania.

 

 1. Przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy.

 

 1. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób.

 

 1. Wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej mu wolności.

 

 1. Uczestnictwa w lekcjach religii (etyki).

 

 1. Jednakowego traktowania niezależnie od wyznawanej religii.

 

 1. Nie przymusowego uczestniczenia w obrzędach religijnych.

 

 1. Swobodnej wypowiedzi – poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie.

 

 1. Kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania (o ile nie narusza dobra innych osób), co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania.

 

 1. Wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp.

 

 1. Wygłoszenia opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie.

 

 1. Wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek.

 

 1. Pomocy w przypadku trudności w nauce.

 

 1. Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach.

 

 1. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

 

 1. Korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych.

 

 1. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach.

 

 1. Tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

 

 1. Tajemnicy swojej korespondencji.

 

 1. Pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

 

 1. Przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.

 

 1. Jednakowej oceny i traktowania bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry – słaby).

 

 1. Jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel – uczeń), powinien mieć możliwość dowiedzenia swoich racji.

 

§ 58

 

Dziecko uczęszczające do klasy „0” i Klubu Przedszkolaka ma prawo do:

 

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Edukacja dziecka winna być ukierunkowana na rozwijanie osobowości dziecka, talentów i zdolności oraz przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w demokratycznym społeczeństwie. Dziecko współuczestniczy w organizowaniu życia w przedszkolu, decyduje o kierunku własnej aktywności.

 

 1. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub nadużyć, zaniedbań bądź niedbałego traktowania oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej. Dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, lub uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.

 

 1. Szczególnej troski i pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym oraz pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości. Dziecko winno wychowywać się w środowisku rodzinnym i przedszkolnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.

 

 

§ 59

 

Uczeń ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, ustaleń władz szkolnych, a także przepisów władz oświatowych.

 

 1. Wykonywania poleceń nauczyciela wydanych po lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych.

 

 1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, pomnażania swej wiedzy, jak najlepszego wykorzystywania lekcji i warunków na niej stwarzanych.

 

 1. Noszenia na każdą lekcję podręcznika, zeszytu i innych wskazanych przez nauczyciela pomocy naukowych.

 

 1. Pomagania kolegom w nauce, zwłaszcza tym, którzy mają trudności z przyczyn od nich niezależnych.

 

 1. Systematycznego odrabiania prac domowych.

 

 1. Uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole.

 

 1. Dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie.

 

 1. Szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka.

 

 1. Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości i zrozumienia w kontaktach interpersonalnych.

 

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw.

 

 1. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 1. Przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków uczniowskich, dbania o wspólne dobro, ład i porządek w klasie i w szkole. Odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczniów ponoszą rodzice.

 

 1. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów (nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków).

 

 1. Dbania o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną.

 

 1. Reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią.

 

 1. Pełnienia dyżurów w klasie.

 

 1. Posiadania obuwia do chodzenia po szkole, obuwia sportowego i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, noszenia ustalonego jednolitego stroju szkolnego na co dzień oraz stroju galowego na uroczystości szkolne i państwowe.

 

 1. Współdziałania w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, bycia współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy.

 

 1. Dbania o honor szkoły i godnego jej reprezentowania

§ 60

 

NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW

 

1. Uczniów klas I-VI szkoły podstawowej osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej rada pedagogiczna może wyróżnić:

 

 1. podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem (tylko klasy IV-VI)
 2. przyznając nagrodę książkową lub rzeczową.

 

2. Promocję z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń spełniający następujące warunki:

 

 1. osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych minimum 4,75,
 2. otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny w skali 4-6 (dopuszcza się jedną ocenę dostateczną ),
 3. otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

3. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród w każdym z poniższych przypadków:

 

 1. 100% frekwencji,
 2. zaangażowania się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska,
 3. szczególnych osiągnięć w nauce lub sportowych, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych,
 4. uzyskania przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie niższej niż 4,75 w klasach IV-VI,
 5. Wszystkim  uczniom klas I – III za indywidualne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego nie wyczerpują wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ograniczają praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 61

 

Za wzorową postawę, rzetelną naukę, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, wybitne osiągnięcia, odpowiedzialność, odwagę, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 

 1. Pochwałę nauczyciela wobec klasy.

 

 1. Pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy.

 

 1. Pochwałę wychowawcy klasy wobec rodziców.

 

 1. Pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i rodziców.

 

 1. Wyróżnienie poprzez prezentację na gazetce szkolnej.

 

 1. Dyplom uznania wręczany na apelu lub uroczystości szkolnej.

 

 1. Nagrodę książkową lub inna rzeczową przyznaną przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej. Forma nagrody jest adekwatna do zasług, o jej wyborze decyduje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły.

 

 1. List pochwalny skierowany do rodziców za co najmniej wzorową ocenę z zachowania i średnią ocenę 4,75.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z przyjętym regulaminem.

 

 1. Dyplom Ukończenia Szkoły z Wyróżnieniem.

 

§ 62

 

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, naruszanie porządku szkolnego, negatywny wpływ na innych uczniów, uczeń może być ukarany w następującej formie:

 

 1. Upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy.

 

 1. Rozmowa ostrzegawcza wychowawcy klasy z uczniem.

 

 1. Upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy.

 

 1. Upomnienie pisemne w zeszycie do kontaktu z rodzicami.

 

 1. Rozmowa ostrzegawcza dyrekcji Szkoły z rodzicami.

 

 1. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas.

 

 1. Obniżenie oceny z zachowania zgodnie z kryterium wystawiania ocen.

 

 1. Wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:
 1. kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 2. ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, wymuszanie, wyłudzanie).

 

9. Kara nie może być wymierzona bez możliwości wypowiedzenia się ucznia.

 

§ 63

 

 1. Uczeń może odwołać się od wymierzonej kary (za wyjątkiem kar ustnych) do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od wymierzenia kary (na piśmie).

 

 1. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez dyrektora Szkoły po rozpatrzeniu sprawy przez komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia na piśmie.

 

 1. W przypadku utrzymania kary przez Komisję, rodzic ma prawo do odwołania się do organu nadzorującego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

 

§ 64

 

W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

 

§ 65

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

 

§ 66

 

W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczycieli lub pracowników szkoły uczeń (rodzic) ma prawo złożyć skargę zgodnie z ustalonym trybem:

 

 1. Ustna skarga ucznia (rodzica) może być skierowana do: nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, nauczyciela dyżurnego, opiekuna samorządu, dyrektora w zależności od tego, jakie prawa ucznia zostały naruszone.

 

 1. Uczeń (rodzic) samodzielnie wybiera osobę, do której wnosi skargę.

 

 1. Skarga ustna rozpatrywana jest w trybie natychmiastowym.

 

 1. Brak satysfakcjonującego rozwiązania skargi ustnej powoduje wniesienie przez ucznia (rodzica) w terminie 7 dni od daty rozpatrywania, skargi pisemnej do dyrektora szkoły. Po zapoznaniu się z treścią skargi dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy, opiekun samorządu. Dyrektor jest przewodniczącym doraźnie powoływanej komisji.

 

 1. Osoby będące stronami w konflikcie, nie wchodzą w skład komisji rozpatrującej skargę. Komisja składać się musi z trzech osób (jeżeli dyrektor jest stroną – członkowie komisji spośród siebie wybierają przewodniczącego).

 

 1. Komisja w ciągu trzech dni rozpatruje skargę ucznia (rodzica), pisemnie powiadamia go o podjętych decyzjach.

 

 1. W przypadku rozwiązań nie satysfakcjonujących ucznia (rodzica), rodzic w terminie 14 dni ma prawo odwołania do organu prowadzącego lub nadzorującego w zależności od rodzaju sprawy.

 

 1. Z ostatecznych rozstrzygnięć sporządza się protokół podpisany przez obie strony konfliktu.

 

 1. Od tej decyzji każdej ze stron służy prawo do odwołania pisemnego w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu do organu nadzorującego w przypadku spraw dotyczących nauczania i wychowania albo do organu prowadzącego Szkołę w przypadku innych spraw.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 67

 

 1. Ważne miejsce w procesie wychowawczym zajmują uroczystości szkolne i państwowe, które odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem na każdy rok szkolny.

 

 1. W czasie uroczystości szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje strój galowy.

 

 1. W czasie świąt państwowych budynek szkolny dekoruje się flagami narodowymi.

 

§ 68

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 69

 

Jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej w Czółnach jest dostępny dla stron zainteresowanych w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.spczolna.eduorg.page.pl

§ 69

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 1. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 70

 

Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze Statutem.

 

 

§ 71

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły Podstawowej jest Rada Pedagogiczna.

 

 1. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

                                                                                      

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Czółnach
  Czółna 103
  24-220 Niedrzwica Duża
 • (081) 5175035
  kom. 665711035

Galeria zdjęć