Nawigacja

Statut Szkoły Regulamin świetlicy szkolnej Kwestionariusz dla rodziców Karta zgłoszeniowa na świetlice szkolną Procedury i instrukcje Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej KONCEPCJA ROZWOJU NA LATA 2013/2014- 2017/2018 ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE I ICH KONSEKWENCJE Kalendarz imprez Dni wolne Grafik konsultacji Plan wycieczek szkolnych Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Rady dla rodziców uczniów klas czwartych Terminarz spotkań z Rodzicami Szkolny zestaw podręczników Zestaw programów nauczania Rada Rodziców Program adaptacyjny Bezpieczna szkoła Wymagania programowe

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

Statut_Szkoly_Podstawowej_im._Orla_Bialego_w_Czolnach(1).docx

 

                       

 

Załącznik nr 1do Uchwały nr 2/2018/2019

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego w Czółnach

z dnia 14 września 2018 r.

 

 

 

 

Statut

Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego

w Czółnach

 

 

 

Podstawy prawne:

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy z dnia 24.10. 2017;
 2. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379);
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922);
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2016 poz. 902).

 

 

Spis treści

 

DZIAŁ I ………………..5

Rozdział 1 Informacje ogólne o Szkole. 5

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta. 6

DZIAŁ II 8

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły. 8

Rozdział 2 Sposoby realizacji zadań w szkole. 11

Rozdział 3 Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej.............................................................................................................................19

Rozdział 4 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.. 30

Rozdział 5 Nauczanie indywidualne. 35

Rozdział 6 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 36

Rozdział 7 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym.. 37

Rozdział 8 Pomoc materialna uczniom.. 40

DZIAŁ III 42

Rozdział  1 Organy  szkoły i ich kompetencje. 42

DZIAŁ IV. 55

Rozdział 1 Organizacja  nauczania. 55

Rozdział 2 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 59

Rozdział 3 Organizacja  wychowania i opieki 61

Rozdział 4 Organizacja szkoły. 72

Rozdział 5 Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny. 77

DZIAŁ V. 80

Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 80

DZIAŁ VI 88

Rozdział 1 Obowiązek szkolny. 88

Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 89

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów.. 90

Rozdział 4 Strój szkolny. 92

Rozdział 5 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń. 93

Rozdział 6 Nagrody i kary. 94

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły. 95

DZIAŁ VII 97

Rozdział  1 Wewnątrzszkolne   Zasady  Oceniania. 97

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły. 124

DZIAŁ VIII 125

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. 125

DZIAŁ IX. 130

Ceremoniał szkolny. 130

DZIAŁ X. 133

Postanowienia końcowe. 133

 

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa w Czółnach im. Orła Białego zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów i dzieci przedszkolnych w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
 5. realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą szkoły i odziałów przedszkolnych(zerówka i punkt przedszkolny) jest budynek
  w Czółnach 103, 24-220 Niedrzwica Duża.
 2. Organem prowadzącym jest  Gmina Niedrzwica Duża.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 4. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole to należy rozumieć:
 1. 8 -letnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Czółnach;
 2. Oddział przedszkolny - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny 6-latków. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami mogą być również przyjmowane dzieci 5- letnie; przez oddziały przedszkolne należy rozumieć także oddziały dla dzieci 3-5 letnich a w uzasadnionych przypadkach dzieci 2, 5 letnich.
 1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
  w Czółnach. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czółnach”. 
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:
 1. pieczęć urzędową małą i dużą:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czółnach

 1. stemple prostokątne:
 1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czółnach

24-220 Niedrzwica Duża

tel.815175035, e-mail: spczolna@wp.pl

NIP 713-24-91-903, Regon 001250408

 1. Szkoła Podstawowa w Czółnach

24-220 Niedrzwica Duża

NIP 713-24-91-903, Regon 001250408

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Obwód szkoły obejmuje: Czółna, Radawczyk od nr 1 do nr 20, Tomaszówka od nr 48 do 94 .
 3.  Szkoła prowadzi nauczanie:
 1. w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej;
 2. w oddziale przedszkolnym – zerówka – obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 3. w oddziałach przedszkolnych – przedszkole dla dzieci 2,5 – 5 letnich.
 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3.  W szkole prowadzi się nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych.
 4.  Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 5.  Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.
 6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców;
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

17. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża .

18. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach.

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

§  2

1. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.


2.  Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując
i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania
z jego dorobku naukowego i kulturowego.

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć
w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

  3. Model absolwenta:

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji
w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
  i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

DZIAŁ II

Rozdział 1
Cele i zadania szkoły

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, króry został opracowany przez zespół nauczycieli i rodziców.

2.   Głównymi celami szkoły jest:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wskazanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzejających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
 3. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej                          i etnicznej;
 4. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 5. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 6. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania;
 7. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 8. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 9. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 12.  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 13. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 14. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3.  Do zadań szkoły należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych
  oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej;
 13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 15. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych
  oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami bnarodowymi
  i symbolami państowymi;
 18. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
 19. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 21. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 22. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 23. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 24. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 25. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 26. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 27. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 28. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 29. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 30. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 31. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 32. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 33. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 34. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

4. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod
  i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. praca w zespole i społeczna aktywność;
 7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

§ 4

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

§ 5

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań Szkoły. 

§ 6

Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 7

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

   1. szkolny zestaw programów nauczania;
   2. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania                        o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;

 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w szkole

§ 8

1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 9

1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
 2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie  opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
 5. Program nauczania zawiera :
 1.   szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2.   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej   

  kształcenia   ogólnego;

 1.  sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;
 2.   opis założonych osiągnięć ucznia;
 3.   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 1. Wniosek, o którym mowa  w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
 2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania   z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w pkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole;
 3. Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;
 4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;
 5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole  i zawiera numer kolejny,  pod którym został zarejestrowany program
  w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. SzPCz 1/Rok. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku;
 6. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do  30 czerwca każdego roku.
 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 2. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
  z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
 3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
 1. z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego

lub

 1. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
 1. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

§ 10

Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.
 2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
 3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
 1. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
 2. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 1. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
  z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
 1.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
 2. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących
  w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
 5. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie spczolna.edupage.org oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

§ 11

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.  

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano
  z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Ilekroć mowa o:
 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  a zakupiony z dotacji celowej;
 2. materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową
  lub elektroniczną;
 3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;
 3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole Podstawowej
  im. Orła Białego w Czółnach.
 2. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je, a w zeszycie wypożyczeń zapisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru w zeszycie wypożyczeń kwitują uczniowie.
 3. Uczeń może przechowywać podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce lub półce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki
  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które
  z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 5. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników
  i materiałów edukacyjnych:
 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 3. uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;
 4. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
 5. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 6. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 7. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia
  z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
  w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie 
  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego  i stanowi dochód budżetu państwa.
 3. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

§ 12

1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

 1. Program, o którym mowa w § 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.
 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-
  Profilaktycznym, rozumianą jak w ust. 3, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu
  z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
  z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w dzienniku lekcyjnym lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
 4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 5. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek
  w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 13

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 1.    realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 2.    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3.    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
  z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 4.    działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;
 5.    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia i zdrowego stylu życia;
 6.    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 7.    prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 14

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych
  i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego lub psychologa oraz „Program adaptacyjny dla uczniów klasy pierwszej i czwartej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach”,
 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub dyrekcję,
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w Bełżycach, w tym specjalistyczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

 2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych
i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

 1. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie
  z odrębnymi przepisami,
 2. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,
 3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości
  i potrzeb ucznia,
 4. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
 5. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
 6. indywidualizację procesu nauczania.
 1. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale

II Rozdział § 4 statutu szkoły.

§ 15

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach(Regulamin pobytu w szkole, Regulamin placu zabaw, Regulamin boiska szklonego);
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji- po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                              i pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych    
  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy (Regulamin sal lekcyjnych);
 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                  w tym uczniów niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                               w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły (Regulamin wycieczek);
 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 16

Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

§ 17

Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

§ 18

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

§ 19

Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

§ 20

Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

 1. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

 

 1. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
    1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach;
    2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania;
    3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących
     w tych pomieszczeniach;
    4. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;
    5. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.
 2. opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
 3. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska, Regulaminem Placu Zabaw, Regulamin Siłowni Zewnętrznej;
 4. szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

§ 21

Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt
w szkole.

 

Rozdział 3
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 22

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,
  a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 3. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna polega na :
 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu
  oraz w środowisku społecznym;
 5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 10. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 12. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających
  z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 13. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 14. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 15. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
 1. niepełnosprawności ucznia;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. choroby przewlekłej;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;
 1. O udzielanie pomocy psychologiczno– pedagogicznej mogą wnioskować:
 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. dyrektor szkoły/przedszkola;
 4. nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 5. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 7. pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;
 8. pracownik socjalny;
 9. asystent rodziny;
 10. kurator sądowy;
 11. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
 2.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  w szczególności:
 1. pedagog,
 2. logopeda,
 3. psycholog,
 1. pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

§ 23

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela
  w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 4. dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;
 1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych
  w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły.
  W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

5) zajęcia logopedyczne

6)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 1. Inne formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej, to:
  1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
  2. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.
  3. warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
  4. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

§ 24

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej  uczniom

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej;
 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 4. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Koordynatorem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest wychowawca klasy lub oddziału
 2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów/ dzieci prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno– pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 4.  Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/.
 5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno– pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
 7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących
  w jednym oddziale wychowawca przekazuje, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
 9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
 12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
 2. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
 3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno– wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
  i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 24 ust. 3.
 5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację
  w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej,
  a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
 7. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 8. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
 9. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 10. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 11. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Bełżycach na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 25

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
  w uczeniu się;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia
  w szkole;
 6. udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
 7. uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę
  w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
 8. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
 9. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych
  i fizycznych ucznia,
 3.  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia
  i środków dydaktycznych,
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 
 1. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
 2. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
 3. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej
  i behawioralnej;
 4. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 5. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
 6. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;
 1. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów:
 1. koordynawanie działań w zakresie pomocy psychychologiczno- pedagogicznej dla ucznia własnego oddziału;
 2. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 3. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 4. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
 5. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 6. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 7. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
 8. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
i postępach ucznia;

 1. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 2. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;
 3. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;
 4. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej
  i behawioralnej;
 5. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
 5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie
  w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy
  w nauce;
 9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 10. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 11. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze
  i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 12. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
 13. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 14. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 15. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
 1. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 
 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 4. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów;
 10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej;
 12. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
 13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych
  i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN
  i udział w pracach zespołów wychowawczych;
 14. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
 15. pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 16. nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 17. przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 18. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                 Gabinet pedagoga i psychologa znajduje się I piętrze w sali nr 13. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga/psychologa.Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły: www.spczolna.edupage.org w zakładce „Pedagog/psycholog”.

 1. Zadania i obowiązki logopedy:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1.  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
   i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
   w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Gabinet logopedyczny/ terapii zajęciowej znajduje się na I piętrze w sali nr 13. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru logopedy.

 1. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
 8. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
 9. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły
lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 1. Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
  lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1.  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
   i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
   w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów;
 8. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 9. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 26

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.

§ 27

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
  i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni i możliwości organizacyjnych szkoły;
 5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
 6. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 7. dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 28

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym mowa w § 36 statutu oraz zgody rodziców.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia
  lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 2. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

§ 29

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego

§ 30

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania
i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 31

1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

 1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i terapii logopedycznej);

c) korekcyjno – kompensacyjne;

d) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;

e) zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna;

 1. inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni.
 1. zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
 2. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 3. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 32

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego,
w którym przeprowadzany jest egzamin.

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 33

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.

§ 34

1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym
lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

 1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
 3. asystent lub pomoc nauczyciela.
 1. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych.
 2. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.
 3. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
 2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z uczniem, z tym, że w przypadku:
 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,
 4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
 2. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania
  z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 4. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
 5. wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
 1. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie.
 2. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 3. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  
 4.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 5. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne

§ 35

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu
  z organem prowadzącym szkołę.
 2. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego
  z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
  w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (wf, język obcy). 
 6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem
  i wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
 8. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio
  z uczniem wynosi:
 1.    dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 2.   dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
 1. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
 3. prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia
  w życiu szkoły;
 4. podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
 5. podejmowanie działań
 6. systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
 1. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
  i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
 2. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

Rozdział 6
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 36

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o Indywidualny Tok Nauczania powinien wykazać się:

   1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
   2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
  1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
  2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
  3. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
  4. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
  5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
 1. uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
  1.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
  3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
  4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.
  6. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
  7. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
  8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
  9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
  10. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
  11.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą
  i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
  1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
  2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
  3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
  4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
  5. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
  6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
  7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział 7
Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym

§ 37

1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I–szym etapie edukacyjnym.

1) w zakresie organizacji szkoły:

 1. poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by
  w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;
 2. szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne
  i materiały ćwiczeniowe;
 3. w miesiącu marcu lub kwietniu organizuje się Dni Otwarte do rodziców i uczniów klas I
  i oddziałów przedszkolnych. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są dzieci z grup przedszkolnych i uczniowie zapisani do klasy wraz z rodzicami. Spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy;
 4. organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.
 5. wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy;
 6. grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki;
 7. nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi;
 8. świetlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu. Zajęcia
  w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań 
  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna
  w zależności od potrzeb rodziców.

2) w zakresie sprawowania opieki:

 1. rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;
 2. w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel dyżurny;
 3.  nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;
 4. przerwa obiadowa dla przedszkolaków, zerówkarzy i klas I- III ustalona jest odrębnie niż przerwa obiadowa dla uczniów klas starszych, aby umożliwić dzieciom spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu;
 5. każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:

 1. wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku wybrany podręcznik. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;
 2. wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania,
  a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;
 3. na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń
  z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej
  oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 5. każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicuje poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych;
 6. nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia;
 7. edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym np.: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii edukacyjnej, metodę Weroniki Sherborne;
 8. w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność
  w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);
 9. nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki;
 10.  umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach np.: na wycieczkach;
 11. wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym według  wzoru, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się cyfrowe oceny do bieżącego oceniania;
 12. każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
  z zainteresowaniami;
 13. każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą;
 14. dodatkowo pierwszoklasiści włączeni mogą być w zajęcia prowadzone w ramach działań projektowych z pozyskiwanych funduszy unijnych i objęci adekwatnie do potrzeb pomocą
  w zakresie trudności edukacyjnych i rozwijania zainteresowań.

4) w zakresie współpracy z rodzicami:

 1. w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 2. formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami, dyżury nauczycieli w wyznaczonych terminach na indywidualne konsultacje, zeszyt kontaktu z rodzicami, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne, zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem;
 3. w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 8.15 – 12.00;
 4. do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny, psycholog i logopeda. Godziny pracy specjalistów umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów na I piętrze szkoły;
 5. szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach.

Rozdział 8
Pomoc materialna uczniom

§ 38

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych .

 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.
 2. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
   1. diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
   2. poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
   3. organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.
 3. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
   1. rodzicami;
   2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
   3. ośrodkami pomocy społecznej;
   4. organem prowadzącym;
   5. innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
 4. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
   1. ucznia;
   2. rodziców (opiekunów prawnych);
   3. nauczyciela.
  1. Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formie:
   1. zwolnień z opłat za ubezpieczenie;
   2. bezpłatnych obiadów;
   3. stypendiów socjalnych;
   4. stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
   5. pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
   6. innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
  1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
   w budżecie państwa lub budżecie Gminy Niedrzwica Duża.
  2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
   1. świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
    1. stypendium szkolne(Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce),
    2. zasiłek szkolny;
  1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:
   1. stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;
   2. o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem lit. a i b:
    1. stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej
     oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,
    2. stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;
   3. dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;
   4. średnią ocen, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków;
   5. wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;
   6. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;
   7. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
   8. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
  2. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.

§ 39

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

   1. realizację przyjętych zapisów w  Programie Wychowawczo -profilaktycznym;
   2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
   3. uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;
   4. realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;
   5. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
   6. działania pedagoga szkolnego;
   7. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami,
   8. prowadzenie profilaktyki uzależnień,
   9. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
   10. warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone przez specjalistów w zakresie profilaktyki.

§ 40

Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

§ 41

Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 42

1.Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

§ 43

Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

DZIAŁ III

Rozdział  1
Organy  szkoły i ich kompetencje

§ 44

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

§ 45

       Każdy z wymienionych organów w § 44 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 46

1. Dyrektor szkoły:

 1. kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

§ 47

       Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 48

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 49

Dyrektor szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w  szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
  z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 5. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 6. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w Szkole;
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 9. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 10. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;
 11. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 12. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły, Szkolnym Klubem Wolontariatu
  i Samorządem Uczniowskim;
 13. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 14. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
 15. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3  Działu II  statutu  szkoły;
 16. organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 17. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  Dziale II, rozdziale 5 statutu szkoły;
 18. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 19. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
 20. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 21. zwalnia uczniów z zajęć  WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 22. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
 23. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły podstawowej
  w przypadkach określonych w  § 130 statutu szkoły;
 24. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia
  z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia(prawnymi opiekunami);
 25. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;
 26. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców;
 27. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom;
 28.  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 29. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
 30. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
 31. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 32. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających;
 33. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 34. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
  1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
   1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi prowadzącemu;
   2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
   3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
   4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
   5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
   6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
   7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury -15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
   8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
    a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
   9. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
   10. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
   11. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
   12. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
   13. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
   14. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
   15.  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko społecznego zastępcy dyrektora szkoły.
   16.  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
   17.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
   18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
   19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
   20. w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę wynajmuje pomieszczenia szkolne w celu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
  2. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
    1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
    2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
     o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
    3. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
    4. dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
    5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
    6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
     i pracowników;
    7.   załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
    8.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
    9.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
    10. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
    11.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
    12. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
    13. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
    14.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 
     i zatwierdzania.
  3. Sprawuje opiekę nad uczniami:
     1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi;
     2. powołuje Komisję Stypendialną;
     3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej
      i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
     4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
     5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
     6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§ 50

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.

§ 51

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach  jest kolegialnym organem szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
  w Czółnach.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany.
 5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz
  z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział
  w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 7. Zebrania rady pedagogicznej Szkoły  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
 3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 9. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 10. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 11. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
  1.  opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
  2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;
  4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
  5. opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  6. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
  7. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  8. opiniuje projekt finansowy szkoły;
  9. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
  10. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
  11. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
  12. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
  13. opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

10.  Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 8. ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządami uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
 9. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 10. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.

15. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

  1. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
  2. stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
  4. listę obecności nauczycieli;
  5. uchwalony porządek obrad;
  6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
  7. przebieg głosowania i jego wyniki;
  8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
 1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
 2. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 3. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
 4. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
  i innych pracowników szkoły.

§ 52

Rada Rodziców

 1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
   1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
   2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego i przedszkolnego wchodzącego w skład szkoły;
   3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
   4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
   5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
  i zadań szkoły;
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania
  w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania”,
 3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. Programu wychowawczo – profilaktycznego  Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści
  z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców;
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 2. opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 3. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 4. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 5. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.
 6. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 7. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 8. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
  w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

10. Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

13. Tryb wyboru członków rady:

 1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 2. datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
 3. wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 8. członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły,
 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 53

Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2.  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3.  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4.  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5.  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 6.  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 7.  opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły, pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:

 1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;
 2.  Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze
  w szkole;
 3.  jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
 4.  wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
 5.  regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

§ 54

Zasady współpracy organów szkoły.

    1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
    2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
    3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
    4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
    5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
    6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U. w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.
    7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
    8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 57 statutu szkoły.
    9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej
     i zasad ujętych w § 56 niniejszego statutu.

§ 55

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
  1. znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły;
  2. zgłaszania do  Programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
   i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
  3. współudziału w pracy wychowawczej;
  4. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
  5. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
   i w przypadkach wymagających ich znajomości;
  6. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
   i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
  7. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
  8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
  4. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
  5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
  6. przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
  7. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
  8. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
  9. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
  10. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
  11. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
  12. uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

§ 56

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2.  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

Rozdział 1
Organizacja  nauczania

§ 57

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 1.   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
 2.   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 3.   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 1. dydaktyczno –wyrównawcze,
 2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2.  zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust.
  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
 3. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;
 4. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 1. zajęcia prowadzone w ramach projektów zewnętrznych.

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia wf-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
 4. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wf-u, plastyki, techniki;
 5. w toku nauczania indywidualnego;
 6. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 7. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 8. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego (2 godz.);
 9. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
 1. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
 2. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych:
 1. uczniowie klas IV -VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;
 2. zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
     1. zajęć sportowych;
     2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
     3. zajęć tanecznych;
     4. aktywnych form turystyki.

5. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 5 pkt 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie

 1. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII,  dokonuje się podziału na grupy
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.
 5. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej;
 6. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 58

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻwR-u.

1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5.Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

§ 59

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy
o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 1. Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia
  w zajęciach.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 60

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

 1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
 2. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 61

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego.
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 62

            Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

§ 63

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor szkoły składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 64

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 65

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 66

W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

§ 67

Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym dwie po 15 minut z przeznaczeniem na przerwy obiadowe.

§ 68

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 2
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§ 69

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 70

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
  1. Dzienniki do pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, zajęć rozwijających;
  2. Dziennik świetlicy szkolnej;
  3. Dziennik pedagoga i psychologa;
  4. Dziennik biblioteki szkolnej
  5. Teczka wychowawcy.

2. Dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawiera:

 1. stronę tytułową;
 2. nazwę realizowanych zajęć;
 3. informacje o uczniach: nazwisko i imię, data urodzenia/wiek, klasa, dane kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów), podstawa objęcia ucznia pomocą PP, uwagi;
 4. karty pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla poszczególnych zajęć w ramach PPP,
 5. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia;
 6. wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, data oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach, uwagi o pracy dziecka
  i współpracy z rodziną
 7. realizacja zajęć: wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzystego;bserwacje,
 8. ocena efektywności prowadzonych zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, rok szkony, wnioski i zalecenia do dalszej pracy, podpis prowadzącego,
 9. obserwacje.
 1. Dziennik świetlicy szkolnej zawiera:
 1. listę dzieci
 2. stronę tytułową;
 3. cele i zadania świetlicy szkolnej;
 4. ramowy rozkład dnia;
 5. plan pracy świetlicy;
 6. regulamin świetlicy;
 7. ważne wydarzenia z życia świetlicy;
 8. informacje o uczniach;
 9. informacje o sposobie odbioru dziecka ze świetlicy;
 10. wykaz dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych – pozaświetlicowych;
 11. kontakty z rodzicami;
 12. kontakty z nauczycielami i specjalstami;
 13. wyróżnienia, nagrody, uwagi o uczniu;
 14. rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach w poszczególnych dniach tygodnia, obecność w świetlicy, nieobecność,
 15. tygodniowy wykaz tematów realizowanych zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz godziny pracy nauczyciela;
 16. wykaz uczniów korzystających z obiadów szkolnych,
 17. notatki.
 1. Teczka wychowawcy zawiera:
 1. program wychowawczy
 2. stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów w sprawach organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 3. wybrane informacje o uczniu
 4. uczniowie objęci pomoca psychologiczno – pedagogiczną
 5. kryteria oceniania zachowania
 6. tematyka zebrań z rodzicami
 7. indywidualne kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami
 8. uwagi nauczycieli
 1. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
 2. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik psychologa, dziennik świetlicy oraz teczka wychowawcy są własnością szkoły.

§ 71

Dziennik elektroniczny

 1. W szkole, za pośrednictwem Firmy Vulcan, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego
  w Czółnach”
 4. W dzienniku elektronicznym dokumentuje się tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania.

Rozdział 3
Organizacja  wychowania i opieki

§ 72

Szkolny  system  wychowania

    1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły.
    2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia
     w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 6. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny.

§ 73

Wolontariat w szkole  

 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
 2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działaniaw środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.
 3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń klas IV- VIII, który przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie młodsi, za zgodą rodziców/ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
 4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:
 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5.  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. promowanie idei wolontariatu;
 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 1. Wolontariusze:
 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 4. po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 5. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
  o innych;
 7. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
 9. członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
 10. każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 11. każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 12. każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
 13. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.
 1. Struktura organizacyjna Klubu Wolontariusza.
 1. Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
 2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
 3. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
 4. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
 5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 6. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;
 7. Klub Wolontariusza prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do Dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.
 1. Formy działalności:
 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie www.spczolna.edupage.org.
 3. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych
  w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
 2. Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie
  o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
 3.  Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w Dzienniczku Wolontariusza;
 4. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Nagradzanie wolontariuszy
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;
 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną
  i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi
  w
  § 136 statutu szkoły;
 3. Formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
 2. przyznanie dyplomu,
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 4. pisemne podziękowanie do rodziców,
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.
 1.  Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.
 2. Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe na zasadach określonych w § 74  statutu szkoły.
 3. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.

§ 74

System doradztwa zawodowego

1. Założenia programowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie
z predyspozycjami i zainteresowaniami.

Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII – VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.

Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.

Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I – VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.

System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

2. Cel główny

Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 1. Cele szczegółowe:
 1. w klasach I – VI szkoły podstawowej:
 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,
 5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytania: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.
 1. w klasach VII -VIII szkoły podstawowej:
 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły
  i zawodu.
 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 4. wdrażanie uczniów do samopoznania,
 5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 8. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 9. poznanie możliwych form zatrudnienia,
 10. poznanie lokalnego rynku pracy,
 11. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
 13. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
 14. poznawanie różnych zawodów,
 15. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,
 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,
 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych,
 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły.
 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów,
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego,
 9. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
 1. Sposoby realizacji działań doradczych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

 1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym,
 2. pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych,
 3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,
 4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących,
 5. konkursy,
 6.  udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej,
 7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,
 8. giełdy szkół ponadpodstawowych,
 9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych,
 10. praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”,
 11. wywiady i spotkania z absolwentami.
 1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej,
 2. poznawanie siebie, zawodów,
 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia,
 4. indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły,
 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych

     obszarach świata pracy,

 1. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

     w życiu codziennym i zawodowym,

 1. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
  i niedostosowaniem społecznym,
 2. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 3. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.,
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4.  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 5.  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 1.   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu 

      doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

 1.  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych
  w programie wychowawczym szkoły
 1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,
 4. stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
  i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
 1.   Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności.
       1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
 1. wychowawców,
 2. nauczycieli przedmiotu,
 3. pedagoga szkolnego,
 4. psychologa szkolnego,
 5. bibliotekarza,
 6. szkolnego lidera doradztwa zawodowego,
 7. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej),
 8. rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.
 9. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.

2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

1) Rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:

 1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z Systemem Doradztwa Zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
 2. realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej:
   1. w klasach I – VI: 
 1. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy
 2. zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów,
   1. w klasach VII -VIII:
 1. zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
 2. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
 3. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły
  i zawodu,
 4. podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
 5. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych
  i zawodowych,
 6. prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

a) pogłębianie informacji o zawodach,

b) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,

c) zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego,

g)  konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

h)  podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

 1. indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
 1. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 1. Przewidywane rezultaty
 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele:

 1. potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy,
 2. rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy,
 3. potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów,
 4. poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego,
 5. znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjum, 
 6. potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.
 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

Uczniowie:

 1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu,
 2. potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,
 3. potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony,
 4. znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat,
 5. potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne i zawodowe.

 

 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.

Rodzice:

 1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko,
 2. rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka,
 3. wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka,
 4. znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego,
 5. potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka,
 6. potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

§ 75

Współpraca z rodzicami

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest poprzez:

 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
  z wychowaniem dziecka;
 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne,
 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
 1. zadawanie interaktywnych zadań domowych,
 2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;
 1. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 2. koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 1. ustalanie form pomocy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych,
 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

§ 76

Świetlica szkolna

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach.
 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.
 9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 10. Do zadań świetlicy należy:
    1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
    2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
    3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
    4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
    5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
    6. wyrabianie u uczniów samodzielności;
    7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
    8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
 11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
    1. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
    2. zajęć utrwalających wiedzę,
    3. gier i zabaw rozwijających,
    4. zajęć sportowych i rekreacyjnych w tym na świeżym powietrzu.
 12. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
 13. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 14. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych. Jeżeli szkoła dysponuje miejscem do świetlicy mogą uczęszczać dzieci 6- letnie
 15. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 16. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje dyrektor.
 17. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 18. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 19. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 20. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
 21. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 22. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 23. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 24. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 77

Stołówka szkolna

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje OPS lub inni sponsorzy lub organizację;
 3. dzieci którym przyznano darmowy posiłek;
 4. pracownicy zatrudnieni w szkole.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 9.00 do 14.30.
 2. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 15 dnia następnego miesiąca przelewem na rachunek szkoły.
 3. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
 4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 8.15 w dniu obiadu do intendenta.
 5. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.
 6. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni.

Rozdział 4
Organizacja szkoły

§ 78

Baza szkoły

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

 1. sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 2. sale dla dzieci przedszkolnych
 3. bibliotekę,
 4. pracownię komputerową  z dostępem do Internetu;
 5. zastępczą salę gimnastyczną;
 6. salę widowiskową,
 7. boisko sportowe przy szkole;
 8. plac zabaw;
 9. siłownię zewnętrzną;
 10. gabinet pedagoga;
 11. gabinet logopedyczny;
 12. świetlicę szkolną,
 13. kuchnię i zaplecze kuchenne; 
 14. szatnię;
 15. stołówkę.

§ 79

Organizacja nauczania w szkole

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Pierwszy semestr roku szkolnego trwa od 1 września do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, a drugi semestr rozpoczyna się 1 lutego.
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni. 
 1. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów
  o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń i na stronie www szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 9 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.
 4.  W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. liczbę pracowników ogółem;
 4. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 5. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 6. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. liczbę zajęć świetlicowych.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy
  i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 4.  Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 5.  Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 6. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.

§ 80

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 81

Praktyki studenckie

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czółnach może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

§ 82

Biblioteka szkolna

  1. Biblioteka jest:
 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
  1.  Zadaniem  biblioteki jest:
   1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
   2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
   3.  prowadzenie działalności informacyjnej;
   4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
   5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
   6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
   7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
   8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
   9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
   10.  organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

    1. w zakresie pracy pedagogicznej:
     1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
     2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
     3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
     4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań
      i potrzeb,
     5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
     6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i mediateki.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

      1. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
      2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,
      3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
      4. prowadzenie ewidencji zbiorów,
      5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
      6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
      7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
      8. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
      9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
      10. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

4.  Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany  jest  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących 
w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 3. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 4. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

7. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 83

Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 2. koordynowania działań w szkole;
 3. zwiększenia skuteczności działania;
 4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 6. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 7. doskonalenia współpracy zespołowej;